Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Flera aktuella planärenden i Alingsås kommun berör jordbruksmark. Ett av de senaste är det hastverk i Bälinge där man planerar för en logistikanläggning, skriver insändarskribenterna. Bild: Patrik Skoglow
Flera aktuella planärenden i Alingsås kommun berör jordbruksmark. Ett av de senaste är det hastverk i Bälinge där man planerar för en logistikanläggning, skriver insändarskribenterna. Bild: Patrik Skoglow

Värna kommunens värdefulla jordbruksmark

Flera aktuella planärenden i Alingsås kommun berör jordbruksmark. Ett av de senaste är det hastverk i Bälinge där man planerar för en logistikanläggning.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Mejla till: [email protected]

 

Miljölagstiftningen är mycket tydlig när det gäller exploatering av jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (SFS 1998:808) är jordbruk av nationell betydelse. Exploatering av brukningsvärd jordbruksmark för bebyggelse eller anläggningar får ske enbart om det gäller ett väsentligt samhällsintresse och om det saknas alternativa platser. Jordbruksmark är viktig för vår livsmedelsförsörjning. Marken i Bälinge är i högsta grad brukningsvärd.

Kommunen skriver i Översiktsplanen (antagen 2018): ”Kommunen ska ha ett restriktivt synsätt till att ta jordbruksmark i anspråk för bebyggelse och andra anläggningar. Detta gäller all jordbruksmark men särskilt de områden som har höga produktionsvärden eller höga landskapliga och biologiska värden. Generellt finns jord med högst produktionsvärden norr om staden, i Säveåns och Mellbyåns dalgångar. Översiktsplanen kommer framöver att kompletteras med en fördjupad utredning gällande värdering av kommunens jordbruksmark”. Det är mycket angeläget att denna utredning snarast genomförs!

I Jordbruksverkets skrift: Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden, påpekas i stycket Kommunens jordbruksmark i översiktsplanen, vikten av att det finns relevant planeringsunderlag och att jordbruksmarkerna i kommunen kartläggs. I sitt arbete med ny översikts-plan valde t ex Uddevalla kommun att anlita Hushållningssällskapet Västra att genomföra en sådan kartläggning, ”Inventering och värdering av jordbruksmarken i Uddevalla kommun”.

I aktuellt fall i Bälinge undrar Naturskyddsföreningen om det inte finns lämpligare alternativ. Närmare staden finns ytor som redan delvis ianspråktagits för industriändamål. Vi tycker man ska uppfylla det restriktiva synsätt som uttrycks i Översiktsplanen. Aktuellt markområde ligger inom Säveåns dalgång som av kommunen pekas ut som mark med höga produktionsvärden och därför bör sparas.

Naturskyddsföreningen i Alingsås