Gör ett omtag för E20 utanför Alingsås

Alingsås

Inför Kommunfullmäktiges beslut den 30 oktober 2016, om att godkänna en avsiktsförklaring med Trafikverket var det en livlig politisk debatt om E20 med eller utan överdäckning. Debatten fortsatte under våren 2017 och var som livligast i samband med att Planprogrammet för Lyckan ( A+) godkänts av Kommunstyrelsen den 29 maj. Sommaren var en väntans tid på Trafikverkets ställningstagande: Skulle genomfart Alingsås komma med i den nationella trafikplanen för 2018?    Den 1 september kom beskedet ” Nej” och ATs rubrik den 2 september var: ”Dråpslag för Alingsås”. Inne i tidningen kunde vi läsa kommunalrådet Filipssons uttalande:” Det är bedrövligt”.

Problem blir möjlighet!
Är då detta verkligen så negativt och bedrövligt som presenterades i AT den 2 september? Vi får ju nu en ny möjlighet att ompröva visheten i det beslut som Kommunfullmäktige tog den 18 juni 1997. Fram till 1997 var E20 som förbifart planerad att dras sydöst och öster om Alingsås.

I paragraf 72 från Kommunfullmäktige kan man läsa beslutet:
E20 skall ha nuvarande sträckning genom staden – orange korridor. Norr om staden förordas anslutning till röd korridor.

Vidare att Vägverket ser över följande delar:

 • Om vägen kan bibehållas i sänkt läge mellan Hedvigsbergskorsningen och Sveaplan
 • Om gång- och cykelpassagen kan placeras vid Svearondellen
 • Om vägens sträckning kan placeras närmare Hantverksgatan för att skona hus på Sveagatan

      Det är inget av dessa instreck som har varit aktuella för behandling under utveckling av Planprogrammet för E20 och Lyckan.
Vägkorridoren, avsatt för E20 syd och sydöst Alingsås togs bort i Översiktsplanen 95, vilken beslutades 1998

Mycket har hänt sedan 1997, men E20s läge har legat fast: 

 • I Hjortmarka finns nu ett Naturreservat och Potatisleden finns utstakad.
 • Vi som invånare i Alingsås upplever kraftigt hur E20 delar staden och många anser att det skall satsas 600 milj SEK på en överdäckning för att binda samman staden.
 • Trafikmängden har ökat och därmed olycksfallsrisker, avgaser och buller.
 • För hållbar stadsutveckling praktiseras nu ”förtätning och blandstad” som ledord. Lyckan och Stampen är områden, som vid förståndig exploatering kan ge betydande mervärden för Alingsås. Här är E20s läge en nackdel.
 • Även trafiken på RV 180 har ökat och det stör bl.a. Stocklycke

Ordentliga kostnadsberäkningar saknas

I de protokoll från 1997 för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige som studerats, finns aldrig någon presentation av kostnader för olika alternativ. Ingen jämförelse mellan för och nackdelar. Detta är en betydande svaghet. Sen kanske det funnits en diskussion som inte dokumenterats. Det finns heller inga kostnader med i de utredningar som dåvarande Vägverket gjorde för olika alternativ för dragning av E20.

Nu vet vi kostnaderna

Att bygga om E20 till motorväg genom staden och bygga en överdäckning på ca 350 meter skulle enligt Trafikverket och kommunen kosta ca 2 000 miljoner kronor. Det är en sträcka på ca 3 kilometer med 4 planskilda trafikplatser.

Detta kan jämföras med motorvägen på 15 km mellan Bälinge och Vårgårda, som beräknas kosta 1 000 miljoner kronor inkl 2 trafikplatser och 13 broar. Kostnaden är hämtad från en presentation på Trafikverkets hemsida.

1,3 miljarder lägre investering med E20 utanför Alingsås

Att dra E20 syd och sydöst om Alingsås kostar betydligt mindre än att behålla E20 genom staden. Om E20 dras som förbifart från Vardsjön, över dalen mellan Gerdsken och Lilla Färgen, vidare genom Hjortmarka fram till Bälingemotet blir det en motorväg på 9 kilometer. Med samma kostnad per kilometer som E20 till Vårgårda och tillägg på 50 miljoner för att bygga om Bälingemotet kostar dessa 9 km ca 700 miljoner kronor. Alltså 1 300 milj. Kr lägre investering än att bygga om E20 till motorväg genom Alingsås och bygga ca 350 meters överdäckning. Det är ett ansenligt belopp som kan användas till tunnlar under Hjortmarka, för att minska störningseffekten. Det räcker också till för utvecklande investeringar i Alingsås och Trafikverket kan bygga andra nödvändiga vägar i Sverige.
Även om det skulle kosta dubbelt så mycket per kilometer, blir det ändå 700 milj. kr i lägre investering och vi slipper E20 genom staden. 

Negativ för Hjortmarka och Potatisleden men stora fördelar finns:

 • Mot den negativa påverkan på Hjortmarka och Potatisleden, skall ställas de fördelar som uppstår, då E20 dras utanför staden:
 • Kraftig trafikminskning mellan Hedvigsberg och Bälinge. Gamla E20 blir nu en lokalgata.
 • Lyckan och Stampen kan exploateras utan störning av E20
 • Byggnationen av förbifarten som tar ca 3 år stör marginellt pågående trafik och stör definitivt inte inne i Alingsås
 • Olycksfallsrisken och buller minskar
 • Transporter av farligt gods genom staden försvinner
 • Alingsås kan lättare ges en sammanhållen stadsbild.
 • Det blir ca 40 000 kvm centralt placerad byggnadsyta då E20 omvandlas till 2-filig lokalgata.
 • Genomfartstrafiken från riksväg 180 (Boråsvägen) dras helt utanför staden.
 • Södra Länken blir nu en del av E20
 • Betydligt lägre investeringskostnad

Undersök nya möjligheter!

Vi önskar att Alingsås kommun och Trafikverket snarast startar en Förstudie för att förutsättningslöst utreda de fysiska möjligheterna att genomföra en dragning av E20 utanför Alingsås. Kartlägga alla beslut som skall fattas på vägen till ett förverkligande. De är säkert många, svåra och tar lång tid, men vi har ca 4 år på oss.

Vi anser att detta är en stor möjlighet som Alingsås inte får missa. Förstudien kan drivas tillsammans och parallellt med en planering av Lyckan och Stampen med Medborgardialog. Då får många alingsåsare, i kreativ dialog vara med och skapa den stad vi vill ha för framtiden. Först då möjligheterna med Lyckan och Stampen kartlagts, ser vi hela effekten av E20:s placering. Genom staden eller utanför?

 • Lars Bolminger (L), Samhällsbyggnadsnämnden
  Elof Dimenäs (L), Demokratiforum
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.