Vad du inte visste om Alingsås politiker

Alingsås

Jag träffar ofta personer som inte har några kunskaper om hur den lokala demokratin och politiken fungerar, och vilka förutsättningar vi som politiker har för att påverka. Tyvärr upptäcker jag också ofta, i dessa dialoger, att det finns många missuppfattningar och felaktiga föreställningar om oss lokalpolitiker. Det är därför jag författat denna debattartikel, för att sprida kunskap.

Uppdrag och fördelning

Alingsås kommun styrs på den övergripande nivån av demokratiskt valda politiker. Dessa ska  representera Alingsås invånare på bästa sätt. En gång var 4:e år väljer kommunens röstberättigade invånare vilka partier och personer som man önskar ska styra kommunen i den hösta beslutande instansen,  Kommunfullmäktige.

För närvarande finns ca 300 politiska uppdrag i kommunen, inom Kommunfullmäktige, nämnder, bolagsstyrelser och revision. Därutöver finns ett antal styrgrupper, råd, forum och övriga politiskt tillsatta funktioner. Det är Kommunfullmäktige som beslutar om vilka personer som ska inneha dessa uppdrag. Grundprincipen är att uppdragen fördelas proportionerligt till partierna efter valresultatet. Partierna talar sedan om vilka personer man anser ska besätta positionerna.

I de fall då partier väljer att samarbeta i form av så kallad teknisk valsamverkan, så slår de samma sina valresultat. När detta sker kan partierna sammantaget få en starkare position, och har chansen att få flera uppdrag och att även besätta vissa nyckelpositioner, exempelvis ordförandeskap i nämnder och bolag. En teknisk valsamverkan kan genomföras även utan att partierna har ett gemensamt politiskt program.

Vilka är vi?

Den absolut största andelen lokalpolitiker är så kallade fritidspolitiker eller deltidspolitiker. Det innebär att de till vardags har en helt annan huvudsysselsättning än politik. Det är vanliga människor som studerar, är yrkesverksamma eller pensionärer. Många av dem deltar på beslutande  sammanträden ca 1-3 ggr/månad, och en del av dem går också på partimöten någon gång per månad eller några gånger per år. Våra lokala politiker är vanliga människor, med ett normalt liv med arbete, familj och hobbies.

Det finns dock ett fåtal undantag till det som beskrivits ovan. I just vår kommun finns det ett kommunalråd och ett oppositionsråd. De är båda politiker på heltid och har sin arbetsplats och egna kontor i Rådhuset. Det finns också ett fåtal lokala politiker som har många uppdrag och som därför tillbringar en stor andel av sin tid i den lokala politiken.

Arvoden och ersättningar

Den som går på sammanträden, utbildning och studiebesök får betalt med ca 212 kr/timma. Den som kan uppvisa intyg för förlorad arbetsinkomst, får också ersättning för det. Viss restid till sammanträden, och utlägg för resor ersätts. De flesta sammanträden kräver inläsning av beslutsunderlag på ca 50-500 sidor per sammanträde. Ingen ersättning utgår för inläsningen och övriga förberedelser. Denna delen av det politiska arbetet är ideell. Detta är de ersättningar som de flesta engagerade får.

Det finns ett par undantag som bör nämnas. Kommunal- och oppositionsråden erhåller fast månadsarvode på ca 61 000 kr respektive ca 55 000 kr. De får därför inga övriga sammanträdesarvoden etc. Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott får ett månadsarvode på ca 9 000 kr. Ordföranden och vice ordföranden i nämnderna och bolagen, samt revisorerna får också månadsarvoden i storleksordningen ca 500 – 8 000 kr. Samtliga utan kommunal- och oppositionsråden får dessutom samma ersättning för sammanträdestid med mera, som övriga förtroendevalda politiker.

Partibidrag

De partier som representeras i Kommunfullmäktige tar emot partibidrag från kommunen. För 2018 har Kommunfullmäktige beslutat att partibidraget per parti ska vara ca 100 000 kr – 400 000 kr. Det är antalet mandat som partiet har i Kommunfullmäktige som främst avgör hur mycket pengar respektive parti får. Totalt finns 51 mandat (platser för ordinarie ledamöter). Pengarna används till exempel till lokalkostnader, resekostnader, IT-utrustning, utbildningsmaterial med mera. Som nämnts tidigare är partimöten etc vanligtvis inte arvoderade. Basen är ett ideellt engagemang.

Vad vill vi? Varför är vi politiskt engagerade?

Alla partier har sin egen agenda, sitt eget partiprogram, sina egna valmanifest med mera. Dessa kan i vissa stycken skilja sig åt väldigt markant, mellan partierna. Inom partierna har dessutom olika personer olika hjärtefrågor som de driver mera aktivt. Varje parti har sin unika vision av vilken värld vi ska leva i och hur vi ska förverkliga denna vision. Vi som är aktiva i politiken vill vara med och förverkliga de visioner som vårt parti har.

I många olika sammanhang pratas det ofta om ”politikerna”. Media, olika aktörer och deras företrädare, privatpersoner med flera klumpar ihop alla som är politiskt aktiva under begreppet ”politiker”. Även många kommunanställda uttrycker sig på detta sätt. Detta sätt att uttala sig blir dock tyvärr extremt missvisande i många situationer. Det finns många beslutsområden där partierna inte är överens om vilka beslut som ska fattas och varför. Det fattas då vanligtvis beslut med så kallad ”enkel majoritet”. Det innebär till exempel att i Kommunfullmäktige kan ett beslut tas genom att 26 ledamöter röstar för ett förslag och får igenom det, trots att 25 ledamöter är emot förslaget. Att då hänvisa till att ”politikerna har beslutat” att det ska bli på ett visst sätt blir ju missvisande. Nästan hälften var ju emot beslutet.

Initiativrätt

De som har ett mandat i Kommunfullmäktige, eller som är ordinarie ledamot i en nämnd eller annat forum, har rätt att ta olika typer av initiativ för att påverka kommunen och dess verksamhet. I Kommunfullmäktige kan en ledamot arbeta med motioner, interpellationer och frågor för att påverka. I nämnderna kan ledamöterna väcka ärenden. Partierna eller de koalitioner de ingår i kan också lägga fram egna förslag på budget (flerårsstrategi) med mera. Initiativrätten är en mycket viktig del av den representativa demokratin. De visioner partierna har och de löften de gett till exempel i samband med val ska förverkligas bland annat genom eget initiativtagande.

Vad är vårt ansvar?

Kommunens lokalt utsedda politiker ska se till att kommunen sköter sina åtaganden enligt Kommunallagen och andra lagar och regleringar som rör kommunen. Kommunen är skyldig att tillhandahålla barnomsorg, skola, äldrevård, och serva kommunens invånare med bygglov, hälsoskydd, gator, och många andra saker. En del av dessa ansvar tas genom så kallad myndighetsutövning, där en nämnd också har status och uppgifter som myndighet. Ambitionen ska dessutom också vara att använda skattemedlen så klokt som möjligt, så att invånarna får största möjliga nytta av de pengar de bidrar med.

Beslutsgången – tidpunkt för påverkan

Detta är ännu ett område där det föreligger en del missförstånd. Formellt sätt är det Kommunfullmäktige som är högsta beslutande instans i kommunens demokratiska struktur. Innan ett ärende ska behandlas i Kommunfullmäktige, passerar det dock genom ett flertal andra instanser. Först hanteras det av kommunens tjänstepersoner, som utreder och ger sitt perspektiv på vilket beslut som ska fattas. De formulerar sig i form av en så kallad tjänsteskrivelse. Denna är ofta vägledande för kommande beslut.

Sedan hanteras det av Kommunstyrelsens arbetsutskott, och efter det av Kommunstyrelsen, som bereder alla ärenden som ska till Kommunfullmäktige. Innan ärendet nått Kommunfullmäktige har det dessutom ganska ofta också behandlats på både nämndsammanträden och partierna egna möten. När ärendet sist når Kommunfullmäktige så har vi förtroendevalda redan gjort våra ställningstaganden och ibland hittat kompromisser. Vi upplever vanligtvis att det inte finns någon anledning att göra nya ställningstaganden på själva fullmäktigesammanträdet. Men undantag kan finnas.

Vid ett flertal tillfällen har allmänheten eller någon särskild intressent försökt påverka besluten på Kommunfullmäktiges sammanträden genom att till exempel skicka mail till ledamöterna, eller skriva någon insändare dagarna före. Detta är generellt sett en alltför sen tidpunkt för att kunna påverka.

Offentlighetsprincipen

Möteshandlingar och protokoll är offentliga handlingar. Alla som vill kan enkelt ta del av dem via kommunens hemsida, på sammanträdesportalen. (En systemuppgradering pågår dock i skrivandets stund.) På hemsidan finns också information om vilka personer som sitter som förtroendevalda i olika forum. Den som vill kan därför själv söka efter den information som önskas om politiska beslut som är på gång, eller redan är fattade.

Kommunfullmäktiges sammanträden är också offentliga. De äger vanligtvis rum den sista onsdagen i månaden kl 18:00 i Alströmersalen på First Hotell. Den som vill kan sitta i den bakre delen och lyssna på sammanträdet. Det webbsänds också i realtid och sändningen nås också från kommunens hemsida. Det går bra att lyssna i efterskott och det är numera lätt att välja ärende och talare som man vill lyssna på.

Rollfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner

Mycket enkelt beskrivet brukar vi ange att politikerna roll (nämndens) är att tala om ”vad” som ska göras, och tjänstepersonernas (förvaltningschefens) roll är tala om ”hur” det ska göras och verkställas. Verkligheten ser ibland annorlunda ut. Som förtroendevald har man ofta begränsad expertis inom det verksamhetsområde där beslut ska fattas. Detta är en del av att ha en representativ demokrati, där vi ska avspegla och företräda kommuninvånarna.

Tjänstepersonerna och cheferna har utbildning och lång erfarenhet på sitt område och tillbringar vanligtvis heltid i verksamheten. Kunskapsmässigt hamnar vi politiker därför ofta i underläge. Många initiativ som tas och förslag till beslut som skrivs fram, kommer inte från oss politiker, utan från tjänstepersonerna. Det så kallade ”tjänstemannaväldet” finns även i Alingsås. Det är förstås bra att ha kompetenta tjänstepersoner och chefer, men ibland kan det uppstå problematiska situationer där kompetensglappet nyttjas på fel sätt.

Synpunktshantering

Här finns också ett område där missförstånd ofta uppstår. Kommunen har på sin hemsida/startsida en funktion där synpunkter på kommunens verksamhet kan lämna in. Tyvärr finns det en del invånare som tror att det är lämpligt att skicka (eller ringa om) allehanda typer av klagomål till oss politiker. Det är bättre om man i första hand använder synpunktshanteringen och får kontakt med personalen i verksamheten som kan förklara och hjälpa till.

Ett annat synpunktsområde är kommunens myndighetsutövande. Det är ganska vanligt vid myndighetsutövning att den utförs av tjänstepersoner, som fattar beslut på delegation från den aktuella nämnden. Den som fått ett otillfredsställande beslut tror då ibland att det går bra att begära ”överprövning” av berörd nämnd. Nämnden har ingen rätt att göra detta, eftersom ett delegationsbeslut i rättsligt hänseende är att jämställa med ett nämndbeslut. Ledamöterna i nämnden kan i vissa fall fatta besluta om att en delegation till tjänstepersoner eller utskott ska tas bort, och att besluten ska tas av nämnden direkt. Men det kan bara göras i de fall där beslut ännu inte fattats. Den som inte är nöjd med ett myndighetsbeslut kan överklaga till nästa myndighetsinstans, som ofta är Förvaltningsrätten.

Politikerförakt

Denna artikel syftar delvis till att motverka det mycket beklagligt politikerföraktet som vi politiker ofta möts av genom att klargöra våra förutsättningar och förklara att de flesta av oss är fritids- och deltidspolitiker, som är ”vanliga människor”.  Det är mycket tråkigt att ett antal exempel på politiker som ”trampat i klaveret” eller gjort något fel leder till förakt för hela gruppen politiker.

I mötet med många flyktingar har jag också upptäckt att dessa bär med sig ett relativt stort förakt för politiker, och även rädsla för oss. Detta beror på att de kommer från mycket korrupta länder, där det kanske inte görs några val, eller det fuskas vid valen, eller politiker sponsras av olika intressenter och sedan köper sina röster. Den som ”röstar fel” kanske också riskerade att straffas. Här vilar ett stort ansvar på våra integrationsansvariga att förklara hur demokratin fungerar i vårt land. Vi har ingen perfekt demokrati, men jämfört med ett skrämmande antal andra länder så lyckas vi relativt bra.

Engagera dig!

Ovan text är inte skriven med syfte att inspirera till att flera personer blir politiskt engagerade, men det är ändå viktigt med en uppmaning till det. Du som känner dig frustrerad över hur saker fungerar och känner att du kan bidra till en positiv utveckling för kommunen: Engagera dig!

Bli medlem i det parti som bäst matchar ditt eget perspektiv och din viljeinriktning. Ta kontakt med lokalavdelningen, träffa likasinnade och arbeta tillsammans för det ni tror på.

 • Anna Hansson (MP)
  Gruppledare Miljöpartiet i Alingsås
  Ledamot Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Ledamot Kommunstyrelsen
  Ledamot Kommunfullmäktige
  Vice ordförande Miljöskyddsnämnden
  Ledamot Barn- och ungdomsnämnden
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher