Hårda vinklingar eller mer nyans?

Alingsås

Kritiken mot Alingsås kommunledning är massiv i Alingsås tidning. Sedan i januari har artikel efter artikel avlöst varandra. Den efter den andra aktören har lyfts upp. För allmänheten är det nog väldigt svårt att förstå vad som händer.

Vi är flera medarbetare på kontoret som inte känner igen igen oss. I AT 10/4 kunde man läsa ytterligare en artikel från en AT-reporter som med tydlighet väljer att vinkla sin text. Delar av kommunchefens information till kontorets personal väljs ut men helheten undviks. De brottstycken som kommer med används enbart som utgångspunkt för negativ vinkling.

Men låt oss hjälpa till att skapa en mer nyanserad bild. Kort bakgrund är att AT haft en artikel om kontakterna mellan en politiker och en tjänsteman på ABC i nättidningen i söndags (8/4). Som en reaktion på AT:s artikel skrev sedan Susanne Wirdemo på kommunens intranät följande (9/4):

1) Kommunchefens val var att efter hon fick information om kontakterna mellan tjänstemannen och politiker var att vänta in måndagen för att prata med berörda. Istället gick politikern ut i AT, utan dialog med kommundirektören.

2) Vad gäller politikens kontakter med personal kan bara sägas att det är varje individs ansvar att hålla sig till beslut, avtal och annan formalia som bör styra vårt agerande. Det är lätt att låta känslor eller personlig vinning ta över när möjlighet ges. Vi tjänstemän måste dock alltid utgå ifrån principer som bör styra vårt förhållningssätt mot omgivningen, dit hör även politiken. För att undvika att bli brickor i ett politiskt spel bör vi hålla på formaliteter och demokratiska beslut. I annat fall riskerar vi hamna i tråkigheter som vi tjänstemän alltid får betala priset för.

3) Vi som offentlig arbetsgivare måste enbart utgå ifrån fakta och inget annat. All fakta i ABC-målet är granskat av erfarna advokater innan vi agerat.

4) Samtliga tre medarbetare på ABC fick besked personligen av kommunchefen onsdagen den 15 november 2017 om uppkommen situation. Det innebar konkret att kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) gett kommundirektören i uppdrag att inleda dialog med ABC-chef med anledning av att politiken tappat förtroendet för hans möjlighet att hantera sitt uppdrag.

5) Vid avstämning med kommunstyrelsens presidium framgick att Alingsås kommun skulle verka för en personlig överenskommelse med respektive berörd part vid ABC. Därför erbjöds vid de fackliga överläggningarna den 13 december 2017 16 till 32 månadslöner per person i ersättning för att vi i samförstånd skulle avsluta de arbetsrelaterade relationerna. Antal månader som erbjöds följer LAS rekommendationer. Dessa erbjudanden förkastades av motparten. Istället mottogs motkrav via advokatfirma motsvarande ytterligare 12-15 månadslöner per person. Det skulle innebära full lön motsvarande 2,5 respektive 4 år för ABC-medarbetarna, vilket förkastades omedelbart av kommundirektören.

6) Att granskningen och efterföljande redovisning av ABC följer fastställda principer, både externa och interna. Vår efterlevnad granskas av sakkunniga revisorer och rapporteras till kommunfullmäktige. Helt enligt regelverk och fullt transparent. En granskning gjord av ytterst kompetent personal vid kommunledningskontoret som tillsammans har vi över 100 års erfarenhet inom ämnet och har därmed kunnat prestera en säkerställd faktabaserad intern utredning utifrån bokförda poster.

Det är naturligtvis alltid er rätt på AT att få sista ordet på insändarsidorna. Göm er bara nu inte bakom att ni inte får till en direktintervju med Susanne Wirdemo. Vi har ju hittat massor av information. Så varsågoda AT, för läsarnas skull har vi hjälp er att klippa ihop lite utifrån samma information för att skapa en lite mer nyanserad bild.

Och vi har ett förslag till rubrik: ”Politikerna gav kommunchefen uppdraget att sparka ABC-chefen” eller varför inte ”Politikerna gav kommunchefen mandat att köpa ut ABC-medarbetare”. Intressant balans mot AT:s återkommande referat som ”Wirdemo söker med ljus och lykta fälla sina egna medarbetare” eller ”Vi är utsatta för är ett rent rättsövergrepp”. Borde det inte vara journalistiskt uppdrag att redovisa båda sidors ståndpunkter på ett begripligt sätt?

 • Medarbetarna
En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Vi försöker få allmänheten att förstå

  Tack för att ni gör er stämma hörd. Medarbetarnas röst känns väldigt viktig i sammanhanget.
  Det stämmer bra att det varit stort fokus på vad som händer på och kring KLK de senaste månaderna. Kanske inte helt ologiskt på förekommen anledning. Det är inte helt enkelt att ge en heltäckande bild när det poppar upp nya omständigheter, synpunkter och frågor fortlöpande. Vårt uppdrag är just att försöka få allmänheten att förstå.

  Vi försöker rapportera utifrån den information och det underlag som föreligger. Med ambition att låta båda parter komma till tals. Det är inte alltid vi lyckas med det senare, men i sådana fall beror det så gott som uteslutande på att berörd part inte gått att nå, alternativ valt att avstå kommentar. Vilket vi också anger i anslutning till artiklar när så är fallet. Möjligheten att bemöta i efterhand finns alltid.

  Vi har stor respekt för att den det berör kan ha mycket att göra. Men samtidigt kan man önska viss respekt för reporterns jobb när hen inte vill annat ge en så rättvisande bild som möjligt. Och frågan är vad som kan vara viktigare än att förklara omständigheter och bemöta kritik eller påståenden i dagar som dessa?
  Med tanke på att ”medarbetarna” hänvisar till en eftersträvan att efterfölja regelverk, och eventuella försök från AT att gömma oss bakom det faktum att vi inte får någon direktkontakt med kommundirektören, så kan det också vara på sin plats att påminna om Myndigheternas serviceskyldighet enligt Förvaltningslagen.
  ”Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde…”
  ”Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.”
  ”Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda…”

  När det gäller den påstådda hårdvinklingen generellt och i ett fall specifikt, så ställer vi oss också lite frågande.
  I det specifika exemplet sökte vi i första hand svar på frågor och kring de mejl och den stängda messengergruppen som läckte ut till flera medier helgen som gick. Samt svar på de frågor som kommundirektören var läsarna skyldig från föregående vecka. Givetvis med ambition att få en direktkontakt med henne. Men inte heller denna gång (måndag 9/4) fick vi någon återkoppling. Därmed tvingades vi plocka stycken kopplade till detta från inlägget på kommunens intranät, som vi tagit del av. Att beskriva det som att vi ”med tydlighet väljer att vinkla”, känns något konspiratoriskt.

  Övrigt av nyhetsvärde skulle det kunna finnas anledning att återkomma till beroende på den fortsatta händelseutvecklingen. Om vi inte kan få svar direkt av den som äger frågan. Att publicera ett internt nyhetsbrev i sin helhet kommer aldrig att bli aktuellt. I synnerhet inte om den innehåller namnpubliceringar och länkar som ligger utanför det publicistiska regelverket.

  Därför är vi tacksamma över att ni som medarbetare låter läsarna/kommuninvånarna ta del av det som ni anser inte framkommit i sammanhanget. Det är många medarbetare som kontaktat oss med synpunkter tidigare. Men få, om ens någon, vågar träda fram för att de är rädda för repressalier. Då publicerar vi inte, utan hänvisar till insändarplats.

  Vi tackar också för kreativa rubrikförslag. Citaten det hänvisas till är ingenting vi skapar, utan uttalanden från någon vi intervjuat.

  Några klarläggande i korthet:
  1) Det är inte AT som valt att entlediga ett antal medarbetare på ABC.
  2) Det är inte AT som först erbjudit ABC-medarbetarna avgångsvederlag enligt gängse normer och därefter valt att byta spår och polisanmäla.
  3) Det är inte AT som ligger bakom den stora personalomsättningen på KLK.
  4) Det är inte AT som påstår något eller tar ställning åt det ena eller andra hållet. Det är i princip uteslutande medarbetare som känner sig misskrediterade och anklagade. AT försöker ta reda på de svar som de själva inte får.
  5) Det är inte AT som skriver insändare eller bestämmer mängden dito i ett specifikt ämne.
  6) Det är inte AT som läckt hemliga dokument.
  7) Det var Joakim Järrebring som valde att lämna Rådhuset och hänvisa till arbetsmiljöproblem, inget som hittades på av AT.
  8) AT:s samlade redaktionella erfarenhet är också en bra bit över 100 år. Vi vet således vad det journalistiska uppdraget innebär. Vår första lojalitet är till medborgarna.

  Avslutningsvis några frågor:
  • Ska vi i de här specifika fallen avvisa kritiska röster och hänvisa till att alla kommunala beslut per automatik alltid är rätt?
  • Har ni, ”medarbetarna” redan dömt era tidigare kollegor, alltså innan åtal väckts?
  • Tycker ni som står bakom insändaren att det råder ett normaltillstånd i kommunapparaten just nu?

  CLAES SVENSSON, REDAKTIONSCHEF

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det