Varför gömmer du dig, Filipsson?

Alingsås

Öppet brev till Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande i Alingsås

Vi som skriver heter Mats Byström och Joakim Gustafsson, och är före detta evenemangsansvarig respektive handelsutvecklare vid Alingsås Business Center (ABC).

I går var det på dagen sex månader sedan vi den 15 november 2017 utan förvarning och med omedelbar verkan blev avstängda från våra anställningar vid ABC. Arbetsgivarens löfte om att våra identiteter inte på något sätt skulle röjas till media och allmänheten bröts redan i kommunens första pressmeddelande. En internutredning om ABC genomfördes därefter, utan att vi vid ett enda tillfälle hördes i utredningen eller fick tillfälle att yttra oss. Till följd av internutredningen sades vi senare upp, fortfarande utan att vi fått yttra oss om påståendena i internutredningen, som vid det här laget spridits till såväl media som internt inom kommunen. Vi erbjöds efter ett tag rundliga ersättningar för att lämna våra anställningar, vilket vi inte accepterade eftersom vi ville ha en rättvis hantering istället för skattepengar. Den 4 april 2018 polisanmäldes vi slutligen och dagen därpå avskedades vi.

Vi har i ett halvårs tid bjudit in bland annat dig till dialog – via facket, via media, via externa advokater, via extern HR-konsult och till och med via Twitter. Våra uppmaningar till dialog har dock uttalats för döva öron. Som kommunstyrelsens ordförande bär du formellt det fulla och odelade ansvaret för den nuvarande situationen i Alingsås. Vi kräver att du agerar för att skyndsamt lösa upp de knutar som är resultatet av den nu avskedade före detta kommundirektörens tid på sin post, under ditt styre.

Under nästan ett halvårs tid har den före detta kommundirektören pekat ut oss som brottslingar på såväl kommunens intranät som i media. Under hela denna process har vi alltså inte en enda gång bjudits in till dialog eller fått tillfälle att yttra oss om arbetsgivarens påståenden. Inte en enda gång innan vi stängdes av från våra anställningar har arbetsgivaren vid ett enda tillfälle framfört kritik av något som helst slag till oss om hur vi utfört vårt arbete. Tillsammans har vi mer än 15 tjänsteår i Alingsås kommun och därtill långt över ett halvt sekel av kvalificerad arbetslivserfarenhet inom relevanta områden. Vi har inget att dölja. Tvärtom välkomnar vi en eventuell polisutredning, eftersom vi då förhoppningsvis äntligen får chansen att bemöta anklagelserna mot oss.

Under våra så kallade ”fackliga förhandlingar” med de externa konsulterna har vi åtskilliga gånger bett om tillfälle att få bemöta internutredningen och senare de skäl som åberopades när man ville säga upp oss från våra tjänster. Arbetsgivaren har inte närvarat vid någon av ”förhandlingarna”, vilket omöjliggjort dialog. För 1 500 kronor/timma i konsultarvode har de externa konsulterna enbart fungerat som överlämnare av diverse dokument samt som budbärare av mantrat att ”kommunen har en annan uppfattning”. Samma mantra har upprepats när vi påtalat brott mot LAS och kommunens anställningspolicys.

Daniel Filipsson – du är ytterst ansvarig för kommunens arbetsmiljö och för kommunikationen och dialogen med kommunens medarbetare, föreningar och företag. Du är ytterst ansvarig för att Alingsås nu tvingas gå mot framtiden och den stundande valrörelsen med ett flertal pågående arbetsrättsliga tvister, ett allt uslare rykte för kommunen som arbetsgivare och en accelererande misstro mot politiken och kommunorganisationen. Vi är för övrigt inte de enda medarbetare som har anledning att rikta mycket stark kritik mot Alingsås kommun som arbetsgivare under ditt styre. Sedan den före detta kommundirektören tillträdde har omkring 40 medarbetare vid kommunledningskontoret avskedats, köpts ut eller sagt upp sig.

Denna dikeskörning har hittills kostat Alingsås skattebetalare flera miljoner i form av bland annat kostnader för konsulttjänster och utköp av medarbetare, och pengarullningen fortsätter. Om våra arbetsrättsliga tvister mynnar ut i en process i Arbetsdomstolen blir detta en dyr affär för kommunen, då juridisk expertis bedömer att kommunen inte har en chans att vinna processen och därför kommer att bli skadeståndsskyldig. Till detta kan läggas kostnader för eventuella andra rättsliga processer till följd av kommunens arbetsrättsliga agerande. Kommunen har även lagt en mängd konsulttimmar på att hindra journalister och allmänheten från att få del av offentliga handlingar. Vidare råder det oklarheter kring upphandlingen av en av konsulterna. Stadens kostnad i form av förlorat förtroende från näringsliv och föreningar för kommunen som dialog- och samarbetspartner, kommer också den att bli tydligt ekonomiskt mätbar framöver.

En enig kommunstyrelse har nu avskedat den före detta kommundirektören. Alliansen förordade och drev dock igenom fortsatt anställning under en begränsad period, samtidigt som ett rejält avgångsvederlag betalas ut.

Daniel Filipsson, du hänvisar till att den förra kommundirektören enbart verkställde politikens beslut, ett budskap som även den förra kommundirektören och ”medarbetarna” varit flitiga med att sprida. Vilka beslut tänker ni då på? I de protokoll som finns tillgängliga nämns inget om avstängningar, uppsägningar, avskedanden, polisanmälningar, inställd avräkning med Estrad, avstående från att använda SKL:s och den egna personalavdelningens redan tillgängliga kompetens, inköp av konsulttjänster från advokater och HR‑konsult, etc. Så frågan är relevant – vilka politiska beslut är det ni menar och var finns de dokumenterade? Flera politiker har nu konstaterat att det aldrig funnits några sådana beslut. Alltså måste den före detta kommundirektören ha agerat på eget initiativ? Om inte, vill vi veta vilken roll du spelat när det gäller eventuell direkt medverkan till den före detta kommundirektörens agerande.

Vidare hänvisas det i tid och otid till två utredningar. Denna ena professionellt genomförd av revisionsbyrån Ernst & Young vari undertecknade och övriga kollegor på ABC fick komma till tals. De flesta av rapportens utpekade förbättringsområden instämmer vi till fullo i och många av slutsatserna har vi dessutom själva varit med om att formulera. Värt att notera är att i Ernst & Youngs rapport finns inga som helst invändningar mot oss eller våra befattningar, vilket det ständigt ges intryck av i debatten. I rapporten redogörs det dessutom tydligt för hur ABC arbetat utifrån de näringslivsstrategier som kommunstyrelsen godkände i mars 2017.

Den andra utredningen som det ständigt hänvisas till är dokumentet ”Utredning Alingsås Business Center”, som enligt uppgift författats av den före detta kommundirektören och en handfull nära medarbetare på Rådhuset. Denna ”utredning” är en osaklig partsinlaga späckad med svepande anklagelser och faktafel, och vi har som sagt inte hörts eller fått tillfälle att yttra oss under sammanställningen av dokumentet. Tvärtom bestämde sig den före detta kommundirektören redan från början för att inte låta oss komma till tals i ”utredningen”, vilket även meddelats via e-post till vårt fackombud.

Alingsås kommun är en linjeorganisation, något som den före detta kommundirektören själv talade sig varm för på kommunens intranät strax innan hon blev avskedad. Högst i linjeorganisationen återfinns kommunstyrelsen med dess ordförande i spetsen, och direkt därunder kommundirektören. Att kommunen är en linjeorganisation betyder att högsta chefen inte kan hoppa över led i organisationen. På samma sätt kan Alingsås kommuns medarbetare rimligen inte ifrågasätta sina chefers mandat. Den del av våra arbetsuppgifter på ABC som tas upp i den interna ”utredningen” har varit kopplade till olika partnerskap som våra chefer initierat eller godkänt. Som medarbetare i Alingsås kommun har vi arbetat på uppdrag av våra överordnade i enlighet med linjeorganisationens principer.

Daniel Filipsson, under hela den här processen har du valt att inte hörsamma våra uppmaningar till dialog. Däremot har du vid ett flertal tillfällen uttalat dig om vår skuld i media, trots att vi hittills inte fått tillfälle att bemöta påståendena om oss en enda gång och trots principen att man är oskyldig till dess att motsatsen är bevisad. Under din tid på posten som kommunstyrelsens ordförande har du medverkat till att köra en hel organisation i diket och till att ett flertal medarbetare har utsatts för grova mediala och rättsliga övergrepp. Efterverkningarna av detta vanstyre kommer att vara kännbara under lång tid framöver.

Daniel Filipsson, vi uppmanar dig att ta ditt ansvar som kommunstyrelsens ordförande i Alingsås kommun och att sluta gömma dig.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.