En fråga till Simon Waern (S)

Alingsås

Ser på ett foto i AT att du står utanför entren till demensboendet Ginstgården i Bolltorp tillsammans med Anders Ygeman. Det ser lugnt och idylliskt ut och du säger att ni vill verka för bättre äldreboenden och mer personal.

Jag undrar om du passade på att informera Ygeman om att kommunen inom några år gör en genomfartsled med ca 4-5.000 bilar /dag precis utefter husets väggar och framför entren. Detta är ett beslut kommunen tagit enligt förslag från tekniska nämnden i Trafikplan 2012 och som genomgripande försämrar villkoren för både personal och de som bor där.

Leden ska gå från Noltorpsrondellen (Vid COOP) genom Bolltorp och Tomtered till blivande rondellen på Vänersborgsvägen, som en direkt förlängning av Norra länken. Eftersom kommunen vet att det finns en stark opinion i Bolltorp mot mångdubblad trafik så har man inte skrivit ett enda ord i text om detta utan bara redovisat det på en karta över hela staden.

Man ska alltså gå fram med en genomfartsled mindre än 8 m från äldreboendets fasad, och deras entre, där sjukbilar och färdtjänst måste backa in från rondellens körbana, via ett övergångsställe. Man ska också låta leden gå alldeles intill två skolor på Kungegårdsgatan och den solbelysta och vindskyddade lekyta i Dammaklaskulle som ett daghem/förskola är anvisad till i detaljplanen (eftersom uteytorna är för små inom tomtmark).

När vi i februari 2018 påtalade både för kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadsnämnden att detta inte tilläts enligt gällande FÖP 2008 (där man tagit hänsyn till och inarbetat vad som tillåts enligt detaljplaner för Bolltorp och som beslutades fram till år 2000, samt ytterligare andra förhållanden), så möttes vi av olika besked – från att ingen gata ska göras till att det blir endast marginell förändring av gatusträckning och att det inte är bestämt om genomfartsleden ska gå genom Bolltorps trädgårdsstad eller intill den, och att dom inte tycker det är olämpligt att klyva ett bostadsområde med en genomfartsled.

Vi ombads vänta med påpekande eller synpunkter tills ny omarbetad ÖP kommer ut på utställning. Det var också en för detaljerad fråga för att tas upp till behandling. Man ville helt klart tysta ner frågan.

I den nya ÖP-en har man löst detta genom att ta bort FÖP 2008 som aktuell handling och gjort Trafikplan 2012 till Styrande dokument. Det är gjort efter vår skrivelse och för att sedan kunna visa att genomfartsleden är i enlighet med beslutade styrande dokument. På detta sätt har kommunen tänkt att göra det legitimt att bygga gatan och ingen kan överklaga.

Kommunen har i sin budget anslagit 10 miljoner för första delen genom Bolltorp redan till år 2020 och Tekniska kontoret har sagt att dom bara väntar på klartecken från ”politiken” för att kunna påbörja byggandet.

Din åsikt att det behövs mer personal blir säkert uppfylld då det blir en nödvändighet- Din åsikt att verka för bättre äldreboenden kan du kasta i papperskorgen. Har du kanske inte ens observerat vad kommunstyrelse och tekniska nämnden har tänkt göra i Bolltorp? Ser fram mot ett svar på vad som är ditt ställningstagande i frågan.

  • Bengt Johansson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.