Leva livet – hela livet

Alingsås

Nu är det hög tid att påskynda planering och byggnation av bostäder som är särskilt anpassade för äldre!

Antalet äldre (80 +) växer i en rasande takt de närmaste 10 åren. Enligt kommunens senaste befolkningsprognos ökar antalet personer över 80 år med ca 50 % fram till år 2027 och i ett planeringsperspektiv för bostadsproduktion så är 9 år inte särskilt lång tid.

Många äldre klarar sig utmärkt långt fram i livet utan särskilda insatser från samhällets sida. Efterfrågan av service för äldre varierar stort från ett behov av omsorg och särskilt boende dygnet runt till önskemål om just mer anpassade lägeheter kopplat till någon form av boendestöd och social samvaro, exempelvis trygghetsboende.

För de personer som har behov av särskilt boende med omsorg dygnet runt behöver kapaciteten byggas ut rejält. Utbyggnad av Bjärkegården behöver startas så snart som möjligt och de oklarheter som gäller för utbyggnad av Brunnsgården måste klaras ut så att en om- och utbyggnad kommer till stånd de närmaste åren. Sedan måste också ett helt nytt äldreboende stå färdigt inom en 5-årsperiod för att klara kommande behov.

När det gäller mer enskilda boenden som är kopplade till någon form av stöd och service så behövs mer kreativt tänkande. Kommunen bör därför genomföra en undersökning kring behovet av bostäder för äldre för att få in synpunkter och få en tydligare bild av olika önskemål. Säkerligen finns också liknande behov även i andra åldersgrupper än just de äldre. Det är inte så svårt att tänka sig att ensamstående rent generellt och kanske även stressade barnfamiljer kan värdera sådana boendeformer högt där egen lägenhet är kopplad till olika former av service och gemensamma funktioner. Marknaden för sådana boendeformer är säkerligen större än just behovet från de äldre.

Värdet av social samvaro för äldre personer kan inte nog poängteras. Samtidigt som ett växande välstånd har gett oss möjligheten att vara privata, ostörda och möjlighet att styra våra liv så ökar problemen med ofrivillig ensamhet inte minst bland äldre personer. I de brukarundersökningar som görs bland äldre så anges just ensamhet som det största problemet.

Från Liberalernas sida vill vi att de sk träffpunkterna för äldre utvecklas. I detta sammanhang är frivilliga och olika föreningar en oerhört viktig resurs. Redan idag gör många föreningar ett värdefullt arbete men detta kan absolut vidareutvecklas på ett mer strukturerat sätt. Det finns en stark vilja inom många föreningar att vara delaktiga kring sociala aktiviteter för äldre men det förutsätter också att det genomförs med kontinuitet för att få en bättre funktion inom äldrevården. Kommunen bör upprätta någon form av överenskommelser, ex. IOP-avtal kring samarbete med olika föreningar som reglerar uppdragen och ger möjlighet till visst föreningsbidrag. Sådana överenskommelser kan bidra positivt både till kommunen, föreningarna och de äldre.

En del i att bryta ofrivilliga ensamheten är också att öppna upp matsalar på äldreboenden för årsrika som har eget boende.

Alla ska få leva livet – hela livet!

  • Ingela Andreen (L), ledamot Vård- och äldreomsorgsnämnden
    Kristina Grapenholm (L), ersättare Vård-och äldreomsorgsnämnden
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.