Vad har egentligen hänt i Alingsås kommun sedan valet 2014?

Alingsås

Sedan valet 2014 har mycket hänt i lokalpolitiken. Situationen under innevarande mandatperiod har varit komplex. Kanske alltför komplex för att alla ska kunna följa med i händelseutvecklingen på ett bra sätt. Med anledning av detta gör jag här en sammanfattning, främst vad gäller maktförhållanden.

Valet 2014 till Alingsås kommunfullmäktige gav följande resultat som startpunkt:
Socialdemokraterna 29,19% (15 mandat), Moderaterna 21,58% (10 mandat), Miljöpartiet 10,81% (6 mandat), Liberalerna 10,30% (5 mandat), Sverigedemokraterna 7,48% (4 mandat), Vänsterpartiet 6,85% (4 mandat), Kristdemokraterna 6,44% (4 mandat), Centerpartiet 6,17% (3 mandat), och Övriga 1,19% (0 mandat).

I Alingsås kommunfullmäktige (KF) ska finnas 51 ordinarie ledamöter. Detta innebär att KF består av 51 mandat som ska fyllas i enlighet med valresultatet. Mandatfördelningen syns ovan, intill respektive partis valresultat.

Efter olika typer av dialoger och förhandlingar så stod det klart att Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V) var de partier som i samarbete bildade den största koalitionen och dessa partier avsåg att styra kommunen i en så kallad rödgrön koalition. Tillsammans hade dessa tre partier 25 av KF:s 51 mandat. Detta var mindre än 50% av mandaten och den rödgröna koalitionen var därför ett minoritetsstyre.

Alliansen bestående av Moderaterna (M), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD) och Centerpartiet ( C) valde att fortsätta sin samverkan i opposition och hade tillsammans 22 av KF:s 51 mandat. Sverigedemokraterna (SD) blev ett enskilt oppositionsparti med vågmästarroll, med sina 4 mandat.

I december 2014 var det dags för Kommunfullmäktige att besluta om Flerårsstrategi (FÅS) 2015-2017. FÅS innehåller budget, riktlinjer och uppdrag som ska verkställas. Den rödgröna koalitionen lade fram ett förslag på FÅS. Alliansen lade också fram ett eget förslag på FÅS. Att lägg fram ett förslag till FÅS är ett sätt för varje parti eller koalition att visa hur de vill att resurser ska fördelas och vilket fokus verksamheten ska ha. Oppositionspartier lägger vanligtvis (om resurser finns) ett eget förslag på FÅS. Detta för att visa hur deras politik yttrar sig i verksamheten och som ett sätt att visa att man anser att man har ett bättre alternativ till plan för kommunens framtid. Alliansenpartierna valde dock att lägga ett FÅS-förslag tillsammans. Detta innebar att det rödgröna minoritetsstyret utmanades.

Moderaterna tog kontakt med Sverigedemokraterna innan dagen för Kommunfullmäktiges beslut. Det skedde genom att Moderaternas gruppledare Daniel Filipsson hade ett telefonmöte med Sverigedemokraternas dåvarande gruppledare Peter Martini. Alingsås Tidning rapporterade om detta per 2014-12-09. Peter kommenterade i tidningen: ”Det var ett bra samtal, Daniel är trevlig och saklig.”

På Kommunfullmäktiges sammanträde nyttjade sedan Sverigedemokraterna sin roll som vågmästare och valde att stötta alliansenpartiernas förslag till FÅS, och den vann i omröstningarna. Detta innebar att det rödgröna styret fick ta ställning till om de ville styra i minoritet och verkställa alliansens FÅS som beslutats av Kommunfullmäktige. Det rödgröna koalitionsstyret valde att styra med Alliansens budget det första året.

Den uppkomna situationen skapade en hel del bekymmer för kommunens chefer och anställda som skulle verkställa Kommunfullmäktiges beslut, eftersom Kommunfullmäktige hade beslutat om ett rödgrönt koalitionsstyre och en alliansenbudget. Verkställandet av politiska beslut sker vanligtvis i dialog med politiken, med fokus på dialog mellan kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande samt mellan förvaltningscheferna och ordförandena i nämnderna. Här fanns nu inte den ”matchning” som vanligtvis finns när FÅS ska verkställas. Detta skapade en rörig arbetssituation för både politiker och tjänstepersoner.

Under 2015 hamnade Sverigedemokraternas gruppledare Peter Martini i blåsväder inom partiet. Han stängdes först av och uteslöts sedan från partiet. I Alingsås Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige satt nu en politisk vilde på mandat som tillhörde Sverigedemokraterna. Peter Martini har valt att sitta kvar mandatperioden ut, på de uppdrag han fick i samband med valet. I ett senare skede välkomnades han som medlem av Moderaterna.

I slutet av november 2015 var det dags för Kommunfullmäktige att besluta om Flerårsstrategi 2016-2018. Den rödgröna koalitionen lade åter fram ett förslag till FÅS. Alliansenpartierna lade också igen fram ett förslag till FÅS. Sverigedemokraterna som fortfarande hade en vågmästarroll, men nu med 3 mandat, valde denna gång att avstå från att rösta på något av de två budgetförslagen. Därför blev det det rödgröna förslaget som vann vid voteringen. Under 2016 rådde därför ett rödgrönt minoritetsstyre med en rödgrön FÅS. Det blev en stabilare situation än året innan, trots att det fortfarande saknades ett stabilt styre med majoritet för någon koalition.

I slutet på november 2016 blev det återigen dags för Kommunfullmäktige att besluta om Flerårsstrategi, denna gång för 2017-2019. Det lades fram tre olika förslag på FÅS. Ett från det rödgröna minoritetsstyret, ett från alliansenpartierna och ett från Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna röstade i första omgången för sitt eget förslag till FÅS. I andra omgången röstade de för alliansenpartiernas förslag till FÅS. Det blev därför allianspartiernas förslag till FÅS som med knapp marginal och stöd från Sverigedemokraterna vann.

Inför 2017 hade vi återigen en situation när det rödgröna minoritetsstyret hade fått till uppgift av Kommunfullmäktige att verkställa en alliansenbudget. Erfarenheterna från situationen från verksamhetsåret 2015 var mycket negativa. Det var också mycket stora skillnader på det förslag till FÅS som lagts av den rödgröna koalitionen och av alliansenpartierna. Den rödgröna koalition ville inte bli ansvariga för att verkställa alliansenpartiernas politik och valde därför att ge upp styret. I ett enda klubbslag i december 2016 bytte kommunstyrelsen och alla nämnderna plats på sina ordföranden och vice ordföranden.

Samtidigt som den tidigare rödgröna koalitionen gav upp minoritetsstyret, så avslutades också det rödgröna gemensamma politiska programmet. Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V) gick i fri opposition. Detta innebar också att det inte längre fanns något så kallat rödgrönt block. Varje parti för nu fram sin egen politik.

I december 2016 utser Kommunstyrelsen i enighet en tillförordnad kommundirektör, Susanne Wirdemo. Samtidigt som hon var tillförordnad kommundirektör behöll hon sin tjänst som ekonomichef. Politisk oenighet uppstod en tid senare, då alliansenpartierna ville att hon skulle bli tills vidare anställd som kommundirektör. Fackförbunden kom med synpunkter och S, V och MP ansåg att tjänsten skulle utlysas externt i enlighet med kommunens regelverk för anställningar.

Från den 1/1 2017 är det alltså alliansenpartierna som styr kommunen i minoritet och verkställer sin egen FÅS. Detta innebär också att det nu är en ännu mindre minoritet som styr kommunen. De tidigare rödgröna koalitionen hade 25 av Kommunfullmäktiges 51 mandat. Alliansenpartierna styr nu med endast 22 mandat av 51, samt med stöd från Sverigedemokraternas tidigare gruppledare, som först var sverigedemokrat, och sedan blev ”politisk vilde”. Situationen uppstod till följd av att alliansen har fortsatt att utmana den tidigare rödgröna koalitionen och för att de fått stöd av Sverigedemokraterna.

Under januari 2017 gjorde Anna Kindberg Batra, Moderaternas dåvarande partiledare ett uttalande om Sverigedemokraterna. Hon meddelade att hon inte var rädd för att bilda majoritet med Sverigedemokraterna i enskilda frågor där de var överens. Det innebar att hon öppnade upp för ett samarbete. Detta kom som en glädjande nyhet för moderaternas gruppledare i Alingsås, Daniel Filipsson. Alingsås Tidning rapporterade 2017-01-28 att Filipsson ”hyllar” initiativet och säger ”Jag tycker det är bra.”

I mars 2017 tog Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson initiativ till att Kommunstyrelsen ska tillsvidareanställa Susanne Wirdemo som kommundirektör samtidigt som hon bibehöll sin tjänst som ekonomichef. Kommunstyrelsen var mycket oenig och det blev omröstning. Med endast en rösts övervikt vann alliansenpartierna (8 röster) mot S, MP och V (7 röster). Wirdemo blev därmed kommundirektör.

Under 2017 bidrog åter igen Peter Martini, tidigare gruppledare för Sverigedemokraterna, till förändringar i maktbalansen. Han hade nu lämnat sin status som ”politisk vilde” och blivit medlem i Moderaterna, och företrädde Alliansen. Detta trots att han sitter på mandat från Sverigedemokraterna, i både Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Detta innebär att alliansenpartierna med odemokratiska metoder skaffade sig en majoritetsposition i Kommunstyrelsen, och ökade från 22 till 23 mandat i Kommunfullmäktige.

I december 2017 var det dags för Kommunfullmäktige att ta ställning till vilken FÅS som ska gälla för 2018-2020. Det lades fram tre förslag: ett från alliansenpartierna, ett från Socialdemokraterna och ett från Miljöpartiet. I första omröstningen taktikröstade Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Miljöpartiets förslag till FÅS för att slå ut Socialdemokraternas förslag. I andra omröstningen avstod Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna från att ta ställning och släppte därmed fram alliansens förslag till FÅS. Under 2018 fortsatte därför alliansenstyret i minoritet, och arbetar med att verkställa sitt eget förslag till FÅS som beslutades av Kommunfullmäktige.

I januari 2018 offentliggjorde fem fackförbund allvarlig kritik mot kommundirektören Susanne Wirdemo via Alingsås Tidning. De bjöd också in politikens företrädare till dialogmöte. Huvudskyddsombudet krävde också att arbetsmiljön skulle utredas. Politikens diskussioner fortgick under våren, främst bakom stängda dörrar.

I april offentliggjorde Miljöpartiet en misstroendeförklaring av kommundirektören via Alingsås Tidning, till följd av ytterligare händelser kopplade till dålig arbetsmiljö och ledarskap. Kommunstyrelsen hade flera extra sammanträden och till slut beslutades vid ett sammanträde om att hon skulle få lämna sin tjänst som kommundirektör, men få fortsätta som ekonomidirektör och VD i kommunkoncernens moderbolag. Hennes tjänst ska sedan avslutas per 2018-12-31 med fullt avgångsvederlag. Vid sammanträdet rådde återigen stor oenighet, där Miljöpartiet (med stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) krävde att hon omedelbart skulle lämna samtliga sina uppdrag. Med rösterna 8-7 beslutades att hon får stanna i organisationen under nya förhållanden. En ny tillförordnad kommundirektör utsågs snabbt i enighet.

Under våren 2018 blev det tydligt att ett spricka uppstått i Alliansen till följd av olika perspektiv på de olika ”heta frågor” som Kommunstyrelsen har haft på sitt bord under en längre tid. I april rapporterade Alingsås Tidning att ”Alliansen i Alingsås spricker” till följd av att Liberalerna bryter sig loss. Liberalerna börjar nu också agera efter egen vilja på olika beslutande möten. Den friare rollen utanför Alliansen blir tydlig.

I juni 2018 fick Kommunstyrelsen slutrapporten från Avonovas arbetsmiljöutredning med anledning av de klagomål som fackförbunden riktat mot den tidigare kommundirektören. Utredningen konstaterade att ingen kränkande särbehandling, enligt Arbetsmiljöverkets definition, har skett. I intervjuerna har det dock framkommit att ”man upplevt ett agerande som inte är förenligt med gott arbetsklimat” och att ”det har upplevts vara ett mycket bristande ledarskap”.

Vi befinner oss nu i augusti, en kort tid innan valet 9 september. Det finns många lärdomar att uppmärksamma från den gångna mandatperioden, trots att den ännu inte är klar. Perioden har präglats av stor instabilitet i ledarskapet, till följd av minoritetsstyren, maktskiften, partibyte och vågmästarroll.

Vi vet inte hur det nya valresultatet kommer att bli och vilka möjligheter det kommer att finnas för att skapa en bättre mandatperiod 2019-2022. För Alingsås bästa bör vi försöka skapa stabilitet i ledarskapet.

  • Anna Hansson (MP)
    Gruppledare Miljöpartiet Alingsås
    Ledamot Kommunstyrelsens arbetsutskott
    Vice ordförande Miljöskyddsnämnden
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.