FOTO: Urban Kärvling
Lokalen är inredd för i huvudsak bio, men saknar bygglov för den verksamheten.

”Biografplanen” för Vårgårda granskad

Vårgårda

Planen för Staren 1 (biografen) sker med normalt planförfarande. Under samrådstiden har sex remissinstanser framfört synpunkter. Kommunens förvaltning kommer fram till att lokalen är lämplig för en bio.

Förvaltningen har sammanställts en samrådsredogörelse, där de ger sina kommentarer till de synpunkter som kommit in.

Lantmäteriverket och Boverket har tyckt att planen i vissa delar bör förbättras, vilket förvaltningen gjort. 

Två fastighetsägare har haft synpunkter. Den ene anser att ärendet skötts illa då biografen byggts utan bygglov. Dessutom att trafiken ökat, vilket är störande samt att parkeringen inte räcker till.

Förvaltningen delar uppfattningen att trafiken ökat, men inte så mycket att det utgör en betydande olägenhet för omgivningen.  Parkeringen har 26 platser och det bedöms räcka till när det visas film på kvällstid.

Lämplig biolokal

Den andre fastighetsägaren påtalar också den ökade trafiken, som är störande när folk ska hem mellan kl. 22 och 23. Fastighetsägaren anser också att en biograf inte hör hemma i ett bostadsområde.

Förvaltningen ger samma svar om trafiksituationen.

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att den befintliga lokalen i Staren 1 är lämplig för biografverksamhet och att påverkan på omgivningen inte torde utgöra en betydande olägenhet.

Planen beräknas antas i början av 2019.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.