Vi fortsätter skydda jordbruksmarken

Alingsås

En ny Översiktsplan (ÖP) har antagits av Kommunfullmäktige. Vi i Miljöpartiet stödjer inte alla delar av den. Vi ser att det finns brister och osäkerheter avseende till exempel skydd av jordbruksmark och strandområden. Vi ansåg dock att det var angeläget att en ny ÖP antogs, eftersom den är ett viktigt underlag i många kommunala processer och en viktig information till både kommunens invånare och externa intressenter.

ÖP inte bindande. Det är en viljeinriktning där avsikter kan regleras mellan stat (representerad av Länsstyrelsen) och kommun. ÖP medför automatiskt inga rättigheter eller skyldigheter.

Vi noterar att Länsstyrelsen har gjort påpekande avseende eventuell exploatering av jordbruksmark:
”För den bebyggelse som föreslås på jordbruksmark saknas redovisning av hur kommunen kommit fram till att det är i överenstämmelse med 3 kap 4 § miljöbalken. Det innebär att kommunen i samband med upprättande av detaljplan behöver visa på att villkoren enligt 3 kap 4 § miljöbalken är uppfyllda. Om den jordbruksmark som föreslås att tas i anspråk bedöms vara brukningsvärd jordbruksmark, så ska kommunen visa att den nya markanvändningen är ett väsentligt samhällsintresse. Kommunen ska också visa varför det inte finns något annat lämpligt markområde som kan användas i stället. Alternativa områden ska sökas inom hela den egna kommunen 9.”

”9 I kommuner med högvärdig jordbruksmark omfattar utredningsområdet för alternativ mark inte bara den egna kommunen utan även hela regionen (prop 1985/86:3, sida 54). På sida 158 i samma proposition anges att brukningsvärd jordbruksmark avser mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. https://data.riksdagen.se/fil/6665C18D-3CF8-4122-B5DA-FDD3F5A844BD. ”

Vi i Miljöpartiet kommer att fortsätta att verka för att skydda jordbruksmarken, framför allt åkermarken. Vi behöver öka vår lokala självförsörjningsgrad av livsmedel. Dels för att kunna konsumera mera närproducerade livsmedel, som är färska och som inte belastat miljön med långa transporter med mera. Dels för att stå rustade inför de klimatförändringar som nu pågår och kommer att förvärras, och som riskerar lokal brist på livsmedel i den offentliga verksamheten och i invånarnas egna hushåll.

  • Anna Hansson (MP)
    gruppledare MP Alingsås, ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.