Öppna förskolan en viktig resurs

Alingsås

Att öppna förskolan i Alingsås hotas av nedläggning rimmar illa inte bara med sunt förnuft, utan också med nationella strategier utformade på regeringsnivå. Regeringens ”Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd” (diarienummer S2013.010) beskriver den nationella strategin som ”en strategi för ett universellt förebyggande föräldrastöd, dvs. att alla föräldrar erbjuds samma möjligheter till stöd och hjälp.

Målsättningen med ett universellt förebyggande föräldrastöd är att via föräldrar främja barns hälsa och positiva utveckling och maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem. Ingen enskild grupp av föräldrar, eller enskild förälder, väljs ut av något skäl.”

Vidare skriver de: ”Ett annat medel att nå det övergripande målet är att skapa förutsättningar för föräldrar att träffas och utbyta erfarenheter och kunskaper. Hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldragrupper ger föräldrar möjlighet att skapa informella kontakter som kan komplettera det stöd som föräldrar har genom sina egna sociala nätverk”. Om öppna förskolan specifikt skriver de att den ”utgör en viktig resurs i arbetet med att utveckla ett föräldrastöd som erbjuds alla föräldrar.”

Att lägga ner den kommunala öppna förskolan och därmed ta bort denna hälsofrämjande mötesplats dit alla föräldrar är välkomna skulle innebära att det universella förebyggande föräldrastödet försvinner (i kommunal regi), vilket regeringen i ovan nämnda strategi redan etablerat som ett kostsamt och ineffektivt alternativ. I samma text förtydligas också att det yttersta ansvaret för att ge stöd till sina invånare ligger just på kommunen.

Utifrån dessa välgrundade nationella riktlinjer undrar jag hur Alingsås kommun planerar att nå målen för ett universellt förebyggande föräldrastöd framgent? Med vilka andra öppna och hälsofrämjande (och får en anta, mer kostnadseffektiva) arenor planerar de att ersätta den befintliga och välbesökta öppna förskolan?

  • Småbarnsförälder och psykolog
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.