Politikerna i Samhällsbyggnadsnämnden begår brott mot plan- och bygglagen

Alingsås

Varje månad på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde beviljar nämndemännen bygglov för åtgärden vilka har stora avvikelser från detaljplanen. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 b § får bygglov ges för liten avvikelse. En nybyggnad, tex ett garage med byggnadsarea 56 kvm, som helt placeras enligt detaljplan på mark som inte får bebyggas är inte en liten avvikelse. Inte heller om en del av byggnaden, tex 181 kvm av en nybyggnad med byggnadsarea på 1128 kvm, placeras på mark som inte får bebyggas är en liten avvikelse. Nämnden beviljar även bygglov vilka överskrider byggrätten upp till 277 kvm. Bygglov beviljas för nybyggnader vars verksamhet inte överensstämmer med detaljplanens ändamål tex handelsbyggnader på industriområde. Politikerna tar inte heller hänsyn till om genomförandetiden för detaljplanen har löpt ut, i värsta fall skulle detta kunna medföra stora skadeståndskostnader.
Politikerna beviljar bygglov för nybyggnad vilken strider mot väglagen 47 § dvs byggnader får inte placeras närmare än 12 meter från en väg av trafiksäkerhetsskäl. Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska risker för människors hälsa och säkerhet beaktas och hanteras vid fysisk planering.
De beslut som nämnden tar saknar också en paragraf som beslutet stödjer sig mot i plan- och bygglagen samt en motivering till avvikelsen. Enligt förvaltningslagen 32 § ska det finnas en motivering för ett beslut. Dessa brister hos politikerna är inte acceptabla.
Alingsås kommuns Samhällsbyggnadskontor har kompetenta bygglovhandläggare vilka är skickliga på tolka plan-och bygglagen. När en bygglovhandläggare ser att en tänkt åtgärd inte följer detaljplanen råder man den sökande att göra ändringar. Den sökande har alltid möjlighet att få sitt ärende prövat i Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) och då förslår Samhällsbyggnadskontoret avslag till SBN. Bygglovhandläggarna har inte delegation att besluta om avslag därför behandlas avslag av nämnden. Det ligger mycket arbete i ett ärende som ska prövas av nämnden, remisser till andra myndigheter och till sakägare och ev utredningar som den sökande behöver komplettera ärendet. Allt ska sammanställas i en tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden.
Det är ett brott mot plan- och bygglagen att medge bygglov för stora avvikelser. Fram till regeringsskiftet 2014 har inte detta varit något stort problem på SBN i Alingsås kommun. Detta lagbrott av politikerna startade med den nya nämnde år 2015 och har eskalerat under 2019 med de nya nämndemännen. Om detta fortsätter kommer med tiden kommunens detaljplaner urholkas och plan- och bygglovhandläggare söker sig till andra arbetsgivare.

  • Maximilian
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.