Politikerna väljer att tolka plan- och bygglagen som det passar dem

Alingsås

Svar till ”Lagen följs bäst genom snabbare bygglov”. Politikerna säger att bygglovsprocessen på Samhällsbyggnadskontoret (SBK) inte har fungerat tillräckligt bra på flera år. Enligt 12 kap 7 § i plan- och bygglagen (PBL) ska byggnadsnämnden ha tillgång till personal i den omfattning som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Med andra ord är det politikerna som ska se till att SBK fungerar på ett tillfredställande sätt, men det har det inte gjort på flera år. År 2018 var arbetsbelastningen på bygglovhandläggarna så stor att det tog 10-12 månader innan de hann med att handlägga ett bygglov för ett enbostadshus.

Det är positivt att det har anställts fler handläggare och tagits in konsulter, men handläggning av ärenden som kom in 2019 har ännu inte påbörjats och konsulterna kommer i slutet av april. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 27 § ska nämnden meddela sitt beslut om lov inom tio veckor från den dag ansökan kom in eller efter senaste kompletteringen. Det innebär att SKB kommer att drabbats av stora ekonomiska förluster då ett ärendes som handläggs efter tio veckor reduceras bygglovtaxan med 20 % per påbörja vecka, enligt 12 kap 8 § PBL.

Samhällsbyggnadskontoret i Alingsås har sedan 2011 haft tre byggnadsinspektörer för att täcka upp för de nya arbetsuppgifter enligt nya PBL, men 2019 har det reducerades det till 1,5 inspektörtjänster. Det innebär när fler bygglov beviljas kommer de två inspektörer inte att hinna med att hålla tekniskt samråd eller ge startbesked och slutbesked.

Politikerna har svarat mycket märkligt i den tidigare debatten, att det i Alingsås ”finns en kultur att hitta skäl att säga nej istället för att finna lagrum att säga ja”. Det finns ett stort antal ansökningar som kommer in till SBK där den tänkta åtgärden har stora avvikelser från gällande detaljplan. Förutom det som nämnts tidigare i debatten, stor byggnadsarea eller byggnad placeras på mark som inte får bebyggas, finns avvikelser från byggnadshöjd, takvinklar, våningsantal, plushöjder mm. Bygglovhandläggarna hjälper sökande på bästa sätt så att deras tänkta byggnad blir planenlig eller kan beviljas med stöd av plan- och bygglagen.

Handläggarna är måna om att upprätta ett rättssäkert beslut som håller även vid en eventuell överklagan. Det är bara ett fåtal ärende som går upp till nämnden där SBK förslår avslag, därför är det ett hån mot handläggarna att påstå att det finns en kultur att sägs nej. SBK har duktiga handläggare som kan tolka plan- och bygglagen men i vissa ärenden finner man inte stöd i lagen och ärendet behandlas då på nämnden där SBK föreslår avslag. Politikerna visar bara på hur inkompetenta de är när de hävdar att det finns lagrum att säja ja.

I protokollet för Bjärkegården kan man läsa att politikerna har för avsikt att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § 1 p. om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Denna paragraf kan inte tillämpas för äldreboendet. ”ett angeläget gemensamt behov” kan tillämpas tex vid bygglov för nybyggnad av ett sophus eller cykelförråd för ett flerbostadshus där flera personer kan nyttja byggnaden. ”ett allmänt intresse” gäller för allmänheten tex ett resecentrum, pumphus eller nätstation. Ett äldreboende innehåller servicelägenheter för enskilda personer, därmed inte ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.

Politikerna tycks vilja hitta på egna tolkningar av PBL för att kunna ge bygglov som avviker från detaljplanen och detta för att många detaljplanen är 30-40 år gamla. Enligt 4 kap 38 § PBL gäller en detaljplan till dess den ändras eller upphävs.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.