Omställningsarbetet brådskar om vi ska klara den demografiska utmaningen

Alingsås

I det vårbokslut Alingsås kommunfullmäktige beslutade om i onsdags framgår det tydligt att Alingsås kommun har en resa att göra! Alla Sveriges 290 kommuner står för en betydande omställning av sina verksamheter då framtidens skatteintäkter inte matchar de ökande behoven. En åldrande befolkning gör att färre i arbetsför ålder ska försörja fler som inte arbetar.

Således måste våra verksamheter effektiviseras. Totalt sett har vi en relativt hög skattesats, och våra kostnader i verksamheterna är 46 mnkr högre jämfört med om vi legat på en för landet genomsnittlig nivå. Vi måste också komma ifrån den nuvarande kostnadsökningstakten på 5,1% i våra verksamheter.

Med ett prognostiserat resultat på 80 mnkr kan man tycka att allt borde vara frid och fröjd. Och det är i grunden en rimlig nivå då Alingsås kommun är en expansiv kommun med ett ambitiöst tillväxtprogram. Däremot är det strukturella resultatet 39 mnkr, vilket är det resultat som blir kvar när vi rensar bort alla intäkter av tillfällig karaktär. Det är för lågt sett till investeringsnivåerna i kommunen.

Med hög skatt och höga kostnader finns en effektiviseringspotential som egentligen borde påbörjats. Backar vi några år var kostnadsläget i vår kommun ungefär detsamma som idag jämfört med andra kommuner. Omställningsarbetet brådskar om vi ska klara den demografiska utmaningen och det är därför angeläget att de nämnder som idag prognostiserar minusresultat vidtar åtgärder för en ekonomi i balans.

Ska vi lyckas med den omställning krävs det att vår personal ges rimliga förutsättningar att driva igenom de förändringar som krävs. Sjukskrivningstalen har under årets första fyra månader varit något lägre än motsvarande period förra året. 7,5% är dock alltjämt för högt. Där måste vi arbeta vidare för att sänka dessa tal. Låga sjukskrivningstal kräver att vi som arbetsgivare ger medarbetarna goda förutsättningar att utföra sitt arbete och är också en viktig del i att vi ska kunna bedriva ett effektivt arbete i våra verksamheter.

Sist men inte minst vill vi kristdemokraterna lyfta vikten av ett gott ledarskap i kommunen. Har vi ett gott och väl fungerande ledarskap påverkar det såväl arbetsmiljö som sjukskrivningstal. Därför måste även våra chefer ges det stöd de är förtjänta av. Det gör vi genom att ge möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling, visa förtroende för våra chefer och även ha klara och tydliga regelsystem som i sin tur skapar trygghet.

Lady France Muluumba
Gruppledare
Kristdemokraterna i Alingsås

  • Lady France Mulumba
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.