Angående E20-gruppens ”upprop till alingsåsare”

Alingsås

För över 25 år sedan så kom de första naiva idéerna om en flyttning av E20. Senare kom Liberalerna Lars Bolminger och Elof Dimenäs med nästa tokiga idé. Det handlar alltså om en dragning av E20 förbi Alingsås viktigaste vattentäkt och att man ville förgripa sig på stora rekreationsområden och utbyggnadsområden både på mot väster liksom mot öster och söder räknat från sjön Gerdsken. Nu kommer Lennart Carlsson, tillsammans med Stefan Båge som representera E20-gruppen och vill lägga E20 plus en järnväg på samma ställe som tidigare (se karta i AT 19/9). Jag ska i några punkter nu som tidigare återigen redovisa några av konsekvenserna av dessa två herrars tankar, som kloka politiker tidigare i alla år förpassat dit de hör hemma, det vill säga papperskorgen.  

  • En utflyttning enligt herrarnas förslag stoppar effektivt all vidare utbyggnad av de nya bostadsområden som redan finns planerade där E20 och järnväg föreslås att gå. Läser man översiktsplanen så ser man att det finns stora utbyggnadsplaner för bostäder både väster och öster om sjön Gerdsken och det finns även redan nya detaljplaner österut för detta. Politikerna vill naturligtvis inte göra samma misstag en gång till och få en kringbyggd motorväg. Det finns väl ingen som tycker att det är bra att man stoppar all möjlig utbyggnad av Alingsås åt detta håll och som är det naturliga efter Stadsskogen? Tittar man vidare på översiktsplanen så finns det markerat friluftsliv kring hela Stora Färgen upp till norra delen av Lilla färgen. Det finns jordbruksmarker, planer på vindkraftsutbyggnad vid och norr om Maryd. Det råder strandskydd och finns vattenskyddsområden vid Marydskogarna och vid Hjortmarka. Allt detta skulle i ett penndrag förstöras om dessa två ensamma herrar får som de vill.

 

  • Huvudpåfarten och avfarten till och från tätorten kommer att vara strax bortom Västra Ängabo söder om Agnsjön mot Hjälmared. Man kallar den t.o.m. ”Alingsås Centrum” som en fingervisning om att Boråsvägen skall användas som matarled till och från E20 och Alingsås. Trafikbelastningen på sträckan Hjälmared – Ängabo – centrum, som idag är mycket intensiv kommer i framtiden att mångdubblas. Vad innebär det för denna kanske stans mest tätbefolkade region vad det gäller buller, utsläpp och övriga trafikproblem? De tusentals som bor från Hjälmared ner till och med norra delen av Gerdsken har valt detta boende just för att det inte finns en europaväg eller matarled där. De som bor utefter nuvarande E20 har valt att bo där trots att vägen finns. En jättebro ska dessutom byggas över Forsån. Denna kommer att medföra att det bullerproblem som idag finns vid nuvarande E20 kommer att framstå som en ljuv smekning mot det som kommer att pågå sju dygn i vecka år efter år. Jag begär inte att förslagsställarna skall veta att det inte finns en enda bullerdämpad bro i hela landet. En bro är uppbyggd av ett antal sektioner och mellan varje sektionsskarv uppstår ett kraftigt dunk när bilar passerar.

 

  • Frågan till politikerna är naturligtvis hur alingsåsarna känslomässigt känner för de stora rekreationsområdena som förslagsställarna vill snitta upp. Och vad man tycker om att översiktsplanens ambitioner slås i spillror. Jag tror inte att någon i rådhuset skulle anamma den tokiga och ogenomtänkta idén om en flyttning av E20 och godstransporter via järnväg till rekreations, vattenskydds – och boendeområden. Vad säger handlarna och turistnäringen om att man plötsligt hamnar vid sidan av landsvägen (E20) dit ingen själ i fortsättningen hittar för man har inte en aning om att man ens har passerat Alingsås. Vad säger företagen som idag etablerat sig vid E20 för att det är ett utmärkt läge och ett fönster för företaget? Hur stor nedläggning och utflyttning av centrumhandeln kommer det att bli? För självklart så kommer det att vara intressant för många handlare att ligga vid nya köpcentra utefter ”nya” E20.

 

  • Så den kanske viktigaste frågan av alla. Förslagsställarna skriver inte som sina företrädare ”olycksfallsrisken och buller minskar, transporter av farligt gods genom staden försvinner”, det misstaget gör man inte om. Herrar Carlsson och Båge vill lägga bullret, avgaser och risken med olyckor med till exempel kemiska medel i direkt närhet av Alingsås vattentäkt och vattenskyddsområde. Tänk jag föredrar en kemisk olycka vid nuvarande sträckning långt före en totalt utslagen vattentäkt.

Fråga slutligen folk som har sina bostäder från och kring Hjälmared vad de skulle tycka om E20 och järnväg med enbart godstransporter skulle hamna något hundratal meter från deras idag idylliska boendemiljö. Skulle de två herrarnas idé bli verklighet så får ni husägare ett tips, sälj era hus omedelbart. Det ”upprop” som är rubrik i insändaren, ja det kan nog herrarna vara övertygade om kommer om deras tankar blir verklighet, men inte så som Carlsson och Båge hade tänkt sig.

Jan Jonsson 

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.