Så jobbar Alliansen för fler och snabbare bygglov

Alingsås

Signaturen Rödluvan har många frågor kring bygglovsverksamheten i Alingsås kommun (AT 14/9). I grunden handlar det om att servicen till privatpersoner och företagare måste bli bättre. Den som vill bygga ut villan, expandera sitt företag eller uppföra ett lägenhetshus ska inte behöva vänta fler månader utöver den lagstadgade tidsfristen. Det sänker kommunens attraktivitet, bidrar till bostadsbrist och hämmar jobbtillväxten.

Här har Alingsås kommun haft stora problem i många år, vilket bidragit till en allvarlig bostadsbrist, ett dåligt företagsklimat och brett missnöje bland medborgarna. Rödluvan frågar vad vi gör åt problemet. Svaret är att det nu görs mer än någonsin för att komma tillrätta med detta.

Dels har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit in tre konsulter för att hjälpa till att beta av kön. Det finns nu inga vakanser bland bygglovshandläggarna. Den halvering av handläggarstyrkan som Rödluvan skriver om är åtgärdad. I dag är styrkan tvärtom mer än fulltalig tack vare konsultstöd.

Men problemen kan inte enbart förklaras med bristande resurser. Vi måste effektivisera handläggningen genom att förändra synsätt och rutiner. Förvaltningen har därför nu sjösatt en omfattande handlingsplan för att beta av köerna och korta handläggningstiderna.

Handlingsplanen handlar bland annat om att minska antalet timmar per ärende, skala bort arbetsuppgifter som inte behöver utföras av handläggare, införa en handläggarhandbok och ta fram nyckeltal för att mäta utvecklingen. En så genomgripande handläggningsplan har inte tidigare tagits fram och vi är övertygade om att den kommer ge resultat.

Det stämmer som Rödluvan skriver att nämnden på senare tid sagt ja till många plan- och bygglovsärenden. Flera näringslivsprojekt som skapar nya jobb och lägenhetshus som skapar bostäder har fått positiva besked. I vissa fall har det skett i avvikelse från gällande plan. Vi har dock i samtliga dessa ärenden lutat oss mot lagrum som ger utrymme att göra avvikelser från detaljplanen.

Alternativet hade varit att i varje enskilt fall inleda en omfattande och tidskrävande ändring av detaljplanen. Det måste förstås göras på sikt, men att i detta akuta läge välja den vägen hade kraftigt försenat och i vissa fall helt äventyrat viktiga projekt för nya bostäder och arbetstillfällen.

Värt att notera är att inte ett enda av dessa nämndbeslut som avviker från detaljplanen har överklagats – vilket är det bästa betyget ett beslut kan få. Ingen alingsåsare har ansetts sig drabbad, i den meningen att en överklagan varit aktuell. Det som varit ett hinder på pappret har visat sig funka smidigt i verkligheten.

Rödluvan kallar detta för ”Politikernas vilja att bevilja bygglov till varje pris”. I ett kommunklimat där samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning i många år har kritiserats för att vara för restriktiv och långsam tar vi det som ett tecken på att vi är på rätt väg.

Det är dock en tung skuta att vända och det kommer ta mer än de nio månader som gått sedan den nya nämnden tillträdde. Men vi är övertygade om att hanteringen av samhällsbyggnadsärenden i Alingsås kommun kommer normaliseras under denna mandatperiod, där kön är borta och handläggningstiderna underskrider lagens tidsfrister.

  • Alliansen i samhällsbyggnadsnämnden
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.