Boende i Hästeryd och Slävik med omnejd oroas för kommunens dricksvatten om verksamheten vid bergtäkten i Hästeryd utökas.
Boende i Hästeryd och Slävik med omnejd oroas för kommunens dricksvatten om verksamheten vid bergtäkten i Hästeryd utökas. Bild: Urban Kärvling

Alingsåsarnas dricksvatten är hotat!

I Hästeryd driver Swerock sedan elva år en bergtäkt där berg sprängs loss för att sedan krossas till olika fraktioner. Täkten är belägen inom Färgens vattenskyddsområde och stör redan i nuvarande närboende via buller och damning.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Nu har Swerock ansökt om en utökning av sitt tillstånd där affärsidén är att årligen frakta in 250 000 ton avfall i vattenskyddsområdet för sortering. Bland de material som ska tas emot finns asfalt, cement och sopgrus.

Asfalten som bland annat innehåller cancerframkallande PAH:er (polyaromatiska kolväten) ska på plats malas ner till granulat. Äldre betong (innan 2003) kan innehålla höga halter av det vattenlösliga ämnet sexvärt krom som om det lakas ut i naturen innebär betydande miljöpåverkan. Sopgrus innehåller ofta olja, tungmetaller och PAH:er.

Vid samrådet som hölls för närboende i december medgav Swerock att vissa transporter inte kommer att vara provtagna innan de körs in i vattenskyddsområdet. I stället ska materialet läggas på en asfaltsyta där provtagning sker. Asfalt anses dock inte vara ett tätt material i andra sammanhang rörande miljöpåverkan. Vattnet som via nederbörd sipprar genom de upplagda materialen ska via oljeavskiljare och sedimentationsdammar ledas vidare till Bysjöbäcken som mynnar i Färgen, Alingsås kommuns primära vattentäkt. Den tänkta reningstekniken har i en dom från Mark- och miljööverdomstolen år 2021 ansetts vara ”en relativt enkel anordning där reningsgraden inte är helt klar”.

Vi som bor nära bergtäkten har under lång tid bevittnat Swerocks (icke)skötsel av nuvarande verksamhet med betydande buller och omfattande damning. Det mest graverande för den allmänna betraktaren är ändå att det i kommunens inspektionsrapporter framgår att det vid flera tillfällen inträffat olyckor med petroleumprodukter i verksamheten och att dessa vid två tillfällen, trots verksamhetens placering i vattenskyddsområde, inte redovisats till kommunen. En installerad oljeavskiljare har inte heller rapporterats till kommunen, trots att den är anmälningspliktig. Hur ska Swerock med dessa brister klara av att bedriva en utökad verksamhet utan risk för miljöpåverkan? Det räcker med ett misstag eller tekniskt fel för att Alingsåsarnas dricksvatten ska förorenas.

Vi vill med denna insändare göra även resten av invånarna i Alingsås kommun medvetna om hotet mot deras dricksvatten. Vi uppmanar dessutom både tjänstemän och politiker att sätta Alingsåsarnas hälsa och väl före ett enskilt företags vinstintressen.

Boende i Hästeryd och Slävik med omnejd

ANNONS