Bostadsbolagets VD svarar

Det finns absolut förutsättningar för att lagring av solenergi i vätgas kommer att vara en del av framtidens energiförsörjning.

ANNONS

För Vårgårda Bostäders del handlar det mer om ekonomi för projekt och bolag än energisystem. Kostnaden för projektet (ca 370 miljoner kronor) motsvarar inte den intäktsökning som blir till följd av tillkommande och ökade hyror för renoverade lägenheter.

Investeringsbidraget som finns för de tillkommande lägenheterna på våning tre sätter nämligen en gräns för hur hög hyran tillåts vara och den nivån är inte tillräcklig för att finansiera projektet. Man ska dock notera att en högre hyresnivå kanske hade lett till svårigheter att hyra ut lägenheterna. Det utgår inte något bidrag för renoveringen av lägenheterna på våning ett och två.

Genom denna underfinansiering erhålls ett lägre marknadsvärde än det bokförda värdet och då tvingas man till nedskrivningar. Det är inte någon av mig påhittad värderingsmodell som leder fram till detta nedskrivningsbehov utan vi har låtit två av varandra oberoende företag utföra värderingen fastigheterna. Nämligen Forum för Fastighetsekonomi i Göteborg och Svefa, vilka är två av landets ledande företag på området. Båda visar på ett stort nedskrivningsbehov och det lägsta av dem innebär ca 100 miljoner kronor. Då har beräkningen gjorts utifrån att alla sex huskropparna byggs om på samma sätt. Vårgårda Bostäders egna kapital vid bokslutet 2019 var 51 miljoner. På något sätt måste alltså det tillskjutas medel för att undvika en obeståndssituation.

Beträffande vätgasanläggningen kan man säkert lösa de kvarvarande frågorna säkerhet och teknik men det innebär lika säkert ökade kostnader till en redan mycket dålig kalkyl.

Det vore oansvarigt att som tjänsteman inte leta efter alternativ till en så besvärlig ekonomisk situation som beskrivits ovan. Därför har vi tagit fram ett förslag där de båda kvarvarande husen byggs om på ett varsamt sätt utan påbyggnad av en våning men ändå anpassas till omgivningen.

Förslaget innebär att nedskrivningsbehovet minskar till 67,5 miljoner. För att tillskjuta medel föreslås en uppskrivning på 40 miljoner av värdena på fem av bolagets övriga fastigheter. Det finns dock begränsade möjligheter att använda sig av denna metod eftersom det påverkar omfattningen av framtida renoveringar. Det är alltså angeläget att inte utsätta bolaget för större ekonomisk belastning än nödvändigt.

Ulf Bengtsson, Interim VD

LÄS MER:MP och V ifrågasätter uppgifter från Vårgårdabostäders VD

ANNONS