Det är orimligt att ett barn som endast är 16 år ska kunna välja könstillhörighet trots att det inte finns en diagnos om könsdysfori i botten, skriver Ingemar Kihlström (KD), riksdagsledamot från Herrljunga.
Det är orimligt att ett barn som endast är 16 år ska kunna välja könstillhörighet trots att det inte finns en diagnos om könsdysfori i botten, skriver Ingemar Kihlström (KD), riksdagsledamot från Herrljunga. Bild: Kristdemokraterna

Debatt: Stoppa könsbyteslagen innan det är för sent

Det är orimligt att ett barn som endast är 16 år ska kunna välja könstillhörighet trots att det inte finns en diagnos om könsdysfori i botten, skriver Ingemar Kihlström (KD), riksdagsledamot från Herrljunga.

ANNONS
|

”Detta är seklets största skandal.” Betyget uttalas av Mikael Landén, professor och överläkare i psykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande det lagförslag om ny könsbyteslag som kommer upp till beslut i riksdagen den 17 april.

Genom att runda regeringen och söka stöd inom oppositionen försöker moderater och liberaler få igenom ett lagförslag som i praktiken tillåter alla personer att själva bestämma sitt kön. Kristdemokraterna säger bestämt nej till detta. Det är orimligt att ett barn som endast är 16 år ska kunna välja könstillhörighet trots att det inte finns en diagnos om könsdysfori i botten. Professorer och specialistläkare inom psykiatrin varnar för att den upplevda könsdysforin förvärras med lagförslaget som M och L vill förverkliga. Även kända debattörer som till exempel Agnes Wold och även många kvinnoorganisationer argumenterar emot lagförslaget och inom både S samt M finns ett motstånd från många olika företrädare. Man kan också fråga sig varför denna M, L och S väljer att driva frågan till ett snabbt beslut utan ny remissomgång trots att många problem lyfts fram med det nya lagförslaget.

ANNONS

I dag behöver den som vill byta juridiskt kön vara minst 18 år och ha fått en diagnos om transsexualism. Förslaget som Moderaterna och Liberalerna försöker få igenom i Sveriges Riksdag sänker åldersgränsen för juridiskt könsbyte till 16 år och tar bort kravet om en könsdysforidiagnos. Förslaget har mött en allt hårdare kritik. Socialstyrelsens menar nu, sedan frågan senast remissbehandlades, att riskerna väger tyngre än förväntad nytta med hormonbehandling för så unga som 16 år. Svensk sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en expertmyndighet som granskar metoder och insatser inom sjukvården. Den 22 februari 2022 publicerades granskningen ”Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga”. Expertgruppen konstaterade att en genomgång av vetenskapliga undersökningar visade att det vetenskapliga underlaget inte räcker för att bedöma effekterna.

Detta fick Socialstyrelsen att i december 2022 publicera de nya riktlinjerna ”Vård av barn och ungdomar med könsdysfori”. Där manades till försiktighet med hormonell och kirurgisk behandling vid könsdysfori. Socialstyrelsen slog fast att ”Vårdåtgärder måste ges utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och utifrån principen att göra gott och inte skada.” En tvärbromsning jämfört med myndighetens riktlinjer från 2015.

Karolinska Institutet (KI) hänvisar till internationella studier som visar att 80 till 90 procent av barn och ungdomar med könsdysfori ångrar sig och att de ”behöver i stället erbjudas hjälp och psykologiskt stöd”. KI hävdar dessutom att inte finns någon evidens för att byte av ”juridiskt kön” skulle upplevas som något annat än ett första steg i en övergång från ett kön till ett annat.

En grupp läkare specialiserade på barn- och ungdomspsykiatri samt barnmedicin menar att lagförslaget kommer att öka risken för att omyndiga påbörjar irreversibla medicinska behandlingar alltför tidigt. En graverande kritik då allt fler studier visar att ett tidigt könsbyte inte löser det lidande som dessa unga upplever utan snarare förvärrar detta.

För oss kristdemokrater är det självklart att den svenska vården behöver möta barn och unga på ett bättre sätt med utökad vård och psykologiskt stöd men det lagförslag som nu läggs fram är som vi ser det ett steg i fel riktning.

Vi kristdemokrater vädjar därför till riksdagsledamöter i alla partier att låta sig ledsagas av försiktighetsprincipen och rösta nej till det nya lagförslaget på onsdag 17 april

Ingemar Kihlström (KD)

Riksdagsledamot Herrljunga

ANNONS