Det kommer från och med vecka 47 enligt oss professionella bli omöjligt att uppfylla skollagen, skriver 21 lärare på Sollebrunns skola i ett öppet brev.
Det kommer från och med vecka 47 enligt oss professionella bli omöjligt att uppfylla skollagen, skriver 21 lärare på Sollebrunns skola i ett öppet brev. Bild: Filip Landqvist

Öppet brev till Alingsås kommunstyrelse och Alingsås kommunfullmäktige

Det kommer från och med vecka 47 enligt oss professionella bli omöjligt att uppfylla skollagen, skriver 21 lärare på Sollebrunns skola i ett öppet brev.

ANNONS
|

Skollagen

syftet med utbildningen inom skolväsendet

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

ANNONS

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Det kommer från och med vecka 47 enligt oss professionella bli omöjligt att uppfylla skollagen.

Vi vill återigen påminna om kommunens prioriterade mål: Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar.

Det är inte sant, och har inte varit det på länge i Sollebrunns skola. Det har i flera år varit en haltande verksamhet. Inför hösten skulle vi bli utan vikarier vid lärares frånvaro. Vi kavlade upp ärmarna än en gång. I Jesper Sjögrens brev till Barn- och ungdomsnämnden kan man läsa hur det gick.

Vi kan inte ta ansvar när vi inte ens har de grundläggande resurserna för att fylla enskilda barns behov. Ni kan inte få filé när ni betalar för falukorv.

Nu kom dråpslaget: mitt i terminen skall Sollebrunns skola omorganiseras från grunden – till det sämre!

Cirka 10 av ca 50 tjänster som arbetar direkt med barnen på Sollebrunns skola skall bort. Behöriga engagerade unga lärare sägs upp. Många klasser får byta lärare och får många lärare.

Obehöriga fantastiska vikarier -bort. Fler lärarlösa lektioner är en mycket sannolik följd. Stödpersoner bort. Vi kommer reguljärt inte vara mer än en lärare i ett klassrum.

Vid sjukdom skall vi ha två klasser (i olika klassrum) eller pytsa ut eleverna så de får sitta utanför klassrum där lärare finns.

Specialpedagog får andra uppgifter. Mycket av det stöd som elever har fått och behöver utifrån kartläggning framöver kommer de inte kunna få. Särskild undervisning i svenska som andraspråk kommer att försvinna.

Vi har många klasser med stora individuella behov av enskild instruktion, extra lugnande uppmärksamhet, extra motivation, hjälp med igångsättning eller andra behov av anpassningar.

Vi behöver kunna vara ostressade för att hinna läsa av eleverna samt för att komma ihåg alla anpassningar som skall utföras vid olika moment under skoldagen.

Vi kommer vara ensamma med en hel klass samt elever som är ledsna eller arga efter konflikter som skett på rasten.

Elever får köa och vänta för att få hjälp, för att fråga för att få förstå, för att få ny uppgift, för att få hjälp med relationerna i klassrummet, för att få tröst, för att få lov att gå på toaletten. Under kötiden uppstår nya konflikter, nya irritationsmoment, en mängd oro, rörelse och ljud i ett tätt kontorslandskap (klassrum). Elever som avviker - vem går efter dem?

Vi kräver att kommunfullmäktige vid sitt nästa möte skyndsamt river upp BoU:s besparingskrav och skjuter till de pengar som fattas. Det handlar om mindre än 1,5 procent av den totala budgeten för BoU. Det blir en billig åtgärd jämfört med de framtida kostnader som annars kan emotses.

Kiki Hedendahl

Jeppe Sjöberg

Mariette Sand-Sääw

Tina Hallman Stuve

Karin Olsson

Katarina Tsouplaki Tsatou

Yvonne Mattsson

Cassandra Khajo

Eva-Lotta Johansson

Akila Patel

Maria Rodéhn

Zabina Abrahamsson

Kenny Johansson

Rickard Bussqvist

Tomas Widell

Annika Hed

Morgan Andersson

Lizelott Brånlid

Anne Hyväri

Helena Helldin

Lillemor Lindskog

Lärare på Sollebrunns skola

LÄS MER:Sollebrunns lärare skarpt kritiska mot nedskärningar

LÄS MER:Insändare: Vem tar ansvar för barnens och samhällets framtid?

LÄS MER:Mer pengar till skolan – men ovisst för Sollebrunn

ANNONS