Lövekulleärendet är inte typiskt för samhällsbyggnadsnämnden

Efter genomgång av granskningens urval av samhällsbyggnadsnämndens (SBN) beslut 2019-2021 kommer jag till skillnad mot granskningen fram till att ungefär hälften av besluten fått ett annat utfall efter prövning i överinstans.

ANNONS
|

Skillnaden i bedömning tolkar jag som att advokatfirman har bristande lokal kännedom och kunskaper i plan- och bygglagen (PBL).

Det är framförallt fyra ärendetyper som skiljer bedömningarna åt. 8 ärenden gäller ändrad användning i detaljplaner där genomförandetiden gått ut. I sådana fall ger PBL möjlighet att ge bygglov om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Likaså om åtgärden utgör ett lämpligt komplement. 4 ärenden gäller åtgärder som inte är byggnader (murar, stödmur och uteservering) och som utförts på så kallad punktprickad mark, mark som inte får bebyggas. 4 ärenden gäller byggande på jordbruksmark. I dessa fall får vi anta att SBN gjort en bedömning att jordbruksmarken inte är brukningsvärd. Inte någon gång under de 28 år då jag arbetade med bygglov i Alingsås kommun återförvisades något ärende som gällde byggande på jordbruksmark efter prövning i överinstans. 3 ärenden gäller åtgärder inom fördjupad översiktsplan (FÖP). FÖP är inte juridiskt bindande och då är det SBN som har tolkningsföreträde om byggande ska tillåtas eller inte.

ANNONS

Efter Lövekullebeslutet och granskningen har kommunalråden ansett att samtliga ledamöter som deltog i beslutet bör avgå. Simon Waern (S) säger att "beslutet i Lövekulleärendet är mycket typiskt för hur nämnden har arbetat denna mandatperiod." Efter att ha gått igenom granskningsrapporten kan jag konstatera att så inte är fallet. Lövekulleärendet är inte typiskt. Det är enligt min bedömning ett mycket olyckligt undantag i nämndens arbete.

Många ledamöter i SBN, både bland dem som avgått och bland dem som sitter kvar, har lång erfarenhet av arbetet i nämnden. Det är beklämmande att se den bristande respekt för deras kunskap som nu framställts. Som flera personer framhållit efter granskningen är PBL komplex och tar lång tid att lära sig. Det räcker inte "med en enkel googling" som Simon Waern uttryckt det.

Ola Ljungman, f d stadsarkitekt

ANNONS