Ta vara på Alingsås stora möjligheter!

Alingsås har stora möjligheter, men står också inför utmaningar. En snabb samhällsutveckling och en allt snabbare teknisk utveckling måste tas om hand på ett klokt sätt.

ANNONS

För att bibehålla och utveckla en miljö av högt välbefinnande för dess medborgare, menar vi, att den skall karaktäriseras av goda boendemiljöer, attraktiva levande mötesplatser och ett dynamiskt näringsliv.

Avgörande framgångsfaktorer för att uppnå detta är samverkan möjliggjord genom en utvecklad infrastruktur i form av järnvägar, och vägar genom Alingsås. Utvecklingen av samhället i en ny tid, kräver också kompetensutveckling för att möta individens, näringslivets och övriga samhällets behov. Högskolor och universitet i vår omgivning är och kommer att vara viktiga förutsättningar för detta. Men utvecklingen visar också på behov av lokal kompetensutveckling inte minst genom arbetsintegrerat lärande. Genom att utveckla sådana miljöer, skapas förutsättningar för moderna dynamiska mötesplatser i en levande stadskärna.

ANNONS

Vi måste också planera för ett behov av ökad livslång kompetensutveckling. Inte minst som effekt av digitalisering och införande av artificiell intelligens.

Att som Jan Jonsson motivera dragningen av E20 centralt genom Alingsås med att man måste ha det för att marknadsföra staden genom ”bra skyltlägen” känns mest som en stugsittarmentalitet från tidigt 70-tal! Alingsås nuvarande bottenplacering i näringslivsrankingen tyder inte alls på att detta skulle vara någon metod för överlevnad, utan här krävs fokusering på helt andra områden.

Nej vi måste våga se framåt! Alingsås har så goda förutsättningar. Tillsammans kommer vi att hitta bra lösningar om vi låter olika infrastrukturlösningar presenteras och debatteras där vi också beaktar behov av, kompetensutveckling, goda boendemiljöer. Detta kan uppnå genom att reaktivera och fördjupa demokratin bl.a. genom seriösa medborgardialoger.

Lars Bolminger (L)

Elof Dimenäs (L)

ANNONS