Tillgänglighet och kontinuitet avgörande för en bra diabetesvård

Vi vet att regionen har ett väldigt besvärligt ekonomiskt läge, men ökar inte tillgängligheten i vården kommer kostnader för diabetes öka lavinartat framöver när allvarliga komplikationer blir en följd av att leva med sjukdomen, skriver Kent Olaisson, ordförande Diabetesföreningen Västra Götaland.

ANNONS
|

Diabetes är en komplex sjukdom, som över 500 000 människor lever med i Sverige. Den kräver regelbunden vårdkontakt för att undvika kort- och långsiktiga hälsorisker samt säkerställa bra behandlingsresultat och livskvalitet. Så ser det tyvärr inte ut för många de upp mot 90 000 som lever med diabetes i Västra Götaland, det visar en ny undersökning från Svenska Diabetesförbundet.

Personer med diabetes lever med sjukdomen 24/7, och en bra personcentrerad vård är viktigt för ett bra liv med sjukdomen. Detta förutsätter kontinuitet, där personer med diabetes träffar samma diabetesteam åtminstone varje år. Målet med vården är god hälsa och livskvalitet på kort och lång sikt för personer med diabetes, inte minst för att undvika allvarliga komplikationer som utgör runt 70 procent av kostnaderna i diabetesvården.

ANNONS

I juni svarade 3 530 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet på frågor runt dessa teman som en del av Diabetesbarometern 2023. Totalt uppgick andelen som inte har fått träffa sin diabetessjuksköterska under de senaste 12 månaderna till 14 procent, och när det gäller att träffa diabetesläkarna var samma andel 25 procent. Bägge resultat pekar på en försämring jämfört med 2022. Vidare vittnar tre av tio om, att de inte träffar samma läkare vid sina vårdbesök.

Bland de svarande från Västra Götaland var det tio procent som inte hade fått träffa sin sjuksköterska under det senaste året, medan motsvarande andel med avseende på läkarna var 25 procent. När det gäller kontinuiteten svarade nära tre av tio att de inte får träffa samma läkare på sina vårdbesök. Siffrorna visar en alltmer pressad situation, inte minst i primärvården där merparten av personer med diabetes typ 2 ska få hjälp och stöd. Ambitionen om god och nära vård är ofta ganska avlägsen, trots att vårdpersonalen kämpar på varje dag.

Vi vet att regionen har ett väldigt besvärligt ekonomiskt läge, men ökar inte tillgängligheten i vården kommer kostnader för diabetes öka lavinartat framöver när allvarliga komplikationer blir en följd av att leva med sjukdomen. De politiska beslutsfattarna måste ta tag i detta. Vi föreslår att:

  • Personer med diabetes som minimum får träffa vården en gång per år
  • Det etableras samverkan så att personer med diabetes alltid träffar diabetesutbildad vårdpersonal
  • Det genomförs obligatorisk kompetensutveckling om diabetes för primärvårdspersonal

Kent Olaisson, ordförande Diabetesföreningen Västra Götaland

LÄS MER:Kostnadskrisen allvarlig för personer med diabetes

LÄS MER:Vi diabetiker vill också kunna fika

LÄS MER:Sänkt skatt på snus är ett hot mot ungas hälsa i Västra Götaland

ANNONS