Vilka signaler ger beslutet till invånarna att dra in tjänsten som arbetar med mänskliga rättigheter? Det undrar Eva Johansson och Jan Terneby.
Vilka signaler ger beslutet till invånarna att dra in tjänsten som arbetar med mänskliga rättigheter? Det undrar Eva Johansson och Jan Terneby.

Insändare: Kommunen minskar kompetensen om mänskliga rättigheter

Vilka signaler ger beslutet till invånarna att dra in tjänsten som arbetar med mänskliga rättigheter?

ANNONS
|

Alingsås kommun har ett Råd för mänskliga rättigheter (RMR) med fyra politiska ledamöter och tio ledamöter från civilsamhället (kyrkorna, funktions- och pensionärsrörelsen, RFSL, Ungdomsfullmäktige och Röda korset). På möte 30/11 fick vi information om att heltidstjänsten som MR-strateg tas bort och förändras. Detta togs emot med bestörtning av oss. Vi känner en stor oro och vill här sakligt framföra våra synpunkter.

Vi lever idag i en mycket orolig tid med många hot såväl globalt, nationellt som lokalt. Förslag om angiverilag, en ökad polarisering och ett allt grövre språk står i stor kontrast till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter – att alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter. MR-arbetet lokalt är en grundbult som handlar om det kommunala grunduppdraget som är kärnan och utgångspunkten i kommunens arbete. Som skyldighetsbärare ska kommunen garantera att mänskliga rättigheter efterlevs. Kommunen har också ansvar för att rättighetsbärarna känner till sina rättigheter och ska därför ha en dialog med dem.

ANNONS

Vi från civilsamhället undrar hur kommunen resonerar kring följande frågor:

Hur ska människorättsarbetet på lokal kommunnivå fortsätta seriöst utan strateg med MR-kompetens?

Hur bibehålla kontinuitet, kompetens, kvalitet, koordination i RMR och andra områden?

Vilka signaler ger beslutet till invånarna att dra in tjänsten som arbetar med mänskliga rättigheter?

Hur och av vem mäts framsteg inom MR-området i Alingsås?

Hur ska MR-organisationen se ut om beslutet genomförs och vem ska göra arbetsuppgifterna som MR-strategen hittills gjort?

Hur ska kunskapen förmedlas om MR i de olika verksamheterna/nämnderna?

I dokumentet ”Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling utifrån FN:s agenda 2030” tydliggörs vilket arbete som behöver göras. Vi anser att policyn blir svår att genomföra utan en central MR-resurs med särskild kunskap om FN:s 17 globala mål.

En viktig grund i allt MR-arbete är transparens och tydlighet. På kommunens hemsida finns ett avsnitt om Medborgardialog som är en viktig förutsättning för MR. Här anser vi att det behövs MR-kompetens och -stöd och värt att notera är att Rådet för mänskliga rättigheter och dess ledamöter från civilsamhället inte har blivit inbjudna till dialog om denna förändring. Ett möte med berörda för att få tillfälle till en direkt dialog är önskvärt.

För ledamöterna i civilsamhället,

Eva Johansson och Jan Terneby

LÄS MER:Ny larmrapport om skolan i Herrljunga: ”Oroliga”

LÄS MER:Mer natur och färre bostäder i etapp 4 av Stadsskogen

LÄS MER:Flodén Byggnadsaktiebolag ska bygga nya skolan i Ingared

ANNONS