Allemansrätten måste försvaras. Den hotas på många sätt, skriver Morgan Melgaard. Arkivbilder.
Allemansrätten måste försvaras. Den hotas på många sätt, skriver Morgan Melgaard. Arkivbilder. Bild: Mårten Öhman

Okunnighet hos de åtalade politikerna

Allemansrätten måste försvaras. Den hotas på många sätt, skriver Morgan Melgaard.

ANNONS
|

Efter att ha läst förundersökningen och avlyssnat rättegången mot Samhällsbyggnadsnämnden i ”Lövekulleärendet” så förundras jag över dessa politikers okunskap av skillnaden mellan fastighet, tomt och hemfridszon. Tyvärr agerade också åklagaren som att han saknade den kunskapen. Det må vara, men att politikerna inte visste bättre är oförlåtligt.

Som exempel: Fastigheten är på nära 10 000 kvadratmeter, det vill säga en hektar. Denna kallar politikerna för ”jättestor tomt” och än värre; ”hela tomten är inhägnad vilket innebär att det är att betrakta som hemfridszon”.

Jag hävdar att det är ett ofog att den fastigheten i sin helhet är försedd med staket enbart syftande till att inskränka allemansrätten till delar av fastigheten. Om det omstridda bygglovet hade gått igenom hade ytterligare ”Mjörnstrandsmark” för alltid undantagits från allemansrättslig tillgång. Än värre hade ett sådant beslut öppnat dörrarna för andra större markägare. Allemansrätten måste försvaras. Den hotas på många sätt.

Att privatpersoner med skyltar och staket gör inskränkningar i allemansrätten är ett påtagligt ökande problem och Centerpartiet i synnerhet har som prioriterad fråga ”att stärka den privata äganderätten”.

Enligt ”Allemansrätten - vad säger lagen”:

”Markägare får till exempel sätta upp staket på sin fastighet i syfte att stänga inne, eller ut, sin boskap, men det inskränker inte allemansrätten. Markägare får också göra det runt sin tomt, som inte sällan är mindre är hens fastighet. Hemfridszonen, där markägaren har rätt att få fredad är vanligen inte stor. Men att sätta upp staket för att inskränka allemansrätten är inte tillåtet.

Markägare får inte heller sätta upp skyltar som syftar till att begränsa folks rätt att gå och cykla utanför hemfridszonen och ’normalstora tomter’.”

Ett exempel:

Den samhällsbyggnadsnämnd som ersatte de åtalade politikerna tog ett år senare ett bygglovsbeslut, med viss begränsning, gällande en fastighet något större än den i Lövekulle, men också den vid Mjörnstrand. Hela den fastigheten är sedan anno dazumal omgärdad av stenmurar. MEN: infartsvägen och större delen av fastigheten ända ner till stranden fastslås som tillgänglig enligt allemansrätten. Hemfridszonen gäller en mindre del av fastigheten. De politiker som beslutade i detta bygglovsärende verkar ha varit pålästa!

Morgan Melgaard

LÄS MER:Elva politiker åtalas för tjänstefel

LÄS MER:Advokaten om rättegången: ”Tydligt att åtal aldrig skulle väckts”

LÄS MER:Åklagaren: Uppenbar risk att odla politikerförakt

LÄS MER:Alingsåsare om Lövekullefallet: ”De ska köra med öppna kort”

ANNONS